مزایده دودستگاه یخچال ویترینی و یک دستگاه خمیر گیر نانوایی - آگهی 81198

منقضی شده
شرح آگهی :

 

شماره آگهی: 9910468956800008
تاریخ صدور:1399/06/12
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش بیستون
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده (مرحله اول)

احتراما نظر به اینکه به موجب پرونده کلاسه 980371الف ش دادنامه 320/97مورخ1397/05/14محکوم علیه فرج اله فرجی سیا چقایی فرزند عبداله محکوم است به پرداخت مبلغ 100000000ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر وتادیه از تاریخ 97/03/21لغایت اجرای حکم وهزینه دادرسی به مبلغ 1330000ریال  درحق محکوم له وحید محمدی فرزندمحمد وهمچنین پرداخت مبلغ پنج درصد محکوم به :به عنوان نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت .  که باتقاضای محکوم له دو دستگاه یخچال ویترینی که موتور آن ها سوخته ویک دستگاه خمیرگیر نانوایی باظرفیت دوکیسه دو کیسه آردکه نیاز به سرویس دارد  توسط این اجرابه مزایده گذاشته شده که مشخصات آن را به شرح ذیل می باشد.

1-نام و نام خانوادگی صاحب مال:فرج اله فرجی سیاچقایی

2-مشخصات اموال توقیفی:دودستگاه یخچال ویترینی که موتورآن هاسوخته ونیاز به سرویس وگاز دهی دارندویک دستگاه خمیر گیر نانوایی با ظرفیت دو کیسه ارد که مستعمل بوده ونیاز به سرویس دارد. 

 3-قیمتی که مزایده از ان شروع می شود:110000000ریال قیمت پایه

4-ساعت وروز ومحل  مزایده ساعت ده صبح 1399/07/12 در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش بیستون می باشد .

محل مزایده. اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بیستون ضمنا مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1399/05/27ارزیابی شده است طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده به این اجراواقع در دادگاه عمومی بیستون مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود .مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود وهرکسی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده مکلف است 10درصد بهای پیشنهادی رافی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت باقی مانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند:در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده  قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احرازصحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود.هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار است.

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بیستون-فرهمند محمدی پاقلعه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی