مزایده یک دستگاه ترانس قدرت 230 کیلوولت - آگهی 78421

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم 99/3/م
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در نظر دارد نسبت به فروش ترانس اسقاط  به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی برابر شرایط ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نماید
1- موضوع مزایده : فروش یک دستگاه ترانس قدرت 230 کیلوولت اسقاط
2- محل استقرار مورد مزایده :  شهرستان اراک، بزرگراه امام علی ع بعد از پل راه آهن محوطه حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای باختر می باشد
3. تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ کل کارشناسی به صورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرآیند ارجاع کار مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره  123402/ت 50659 هـ مورخ 94.09.22 هیئت وزیران و یا ارائه فیش واریزی به حساب شبای شماره IR070100004001106506376231 و شماره شناسه 903228000110780045800000000000 به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت برق منطقه ای باختر نزد بانک مرکزی می باشد
5. قیمت کارشناسی موضوع مزایده برابر 13.170.000.000 ریال است
6- محل تحویل پاکت تضمین شرکت در مزایده فوق به نشانی اراک - میدان امام خمینی ره - بزرگراه امام علی ع - جنب پل راه آهن شرکت برق منطقه ای باختر دبیرخانه می باشد
7. اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه به شماره تلفن 33245248-086 و مرکز راهبری و پشتیبانی به شماره تلفن 41934-021 می باشد
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط شرکت در مزایده فوق می باشند می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 99.6.22  لغایت 99.6.29 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ستاد مراجعه نمایند. لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده محقق سازند. مهلت بازدید از اجناس از تاریخ 99.6.22 تا تاریخ 99.7.6  می باشد.
مهلت بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 99.7.12 به نشانی فوق می باشد.
ضمنا پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 99.7.13 در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی بالا به ترتیب قید شده در اسناد مزایده بازگشایی می گردد. به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قید شده فوق الذکر، فاقد امضاء، مشروط، مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت سهامی برق مطنقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد آگهی فوق در شبکه اطلاع رسانی شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  قابل رویت می باشد
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی