مزایده یک دستگاه کامیون زباله کش مدل 89 - آگهی 78133

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله کش
دهیاری روستای پایین  لموک براساس مصوبه شماره 5 مورخ 99.2.25 شورای اسلامی و مجوز شماره 508 مورخ 99.4.26 بخشداری مرکزی قائمشهر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیون زباله کش مدل 89 به شماره شهربانی 236 ع 66 ایران 62 و شماره شاسی 37405116438873 از طریق مزایده با نرخ کارشناسی دادگستری طبق شرایط ذیل به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند از تاریخ 99.5.11 لغایت 99.5.15 نسبت به بازدید و تحویل قیمت پیشنهادی اقدام نمایند. 
به مبلغ پیشنهادی کمتر از مبلغ پایه ترتیب اثر داده نمی شود پیشنهادات باید هیچ گونه ابهام و خط خوردگی نداشته باشد. 
روز بازگشایی پاکت های مزایده تاریخ 99.5.16 می باشد پس از بازگشایی پاکت ها بالاترین نرخ پیشنهادی به عنوان برنده تعیین می شود 
شرکت کنندگان باید جهت بازدید ماشین همه روزه به جز ایام تعطیل به دهیاری مراجعه و پس از بازدید نسبت به دریافت فرم قیمت اقدام نمایند. 
پیشنهاددهندگان می بایست 5 درصد از قیمت مزایده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش بانکی به حساب دهیاری واریز نموده و اصل فیش را همراه با قیمت پیشنهادی در پاکت لاک و مهر شده به دهیاری تحویل و رسید دریافت نمایند. 
تامین هزینه کارشناسی، درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد نقل و انتقال سند، خلافی، بیمه برعهده انتقال دهنده می باشد 
برنده می بایست حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از اعلام نتیجه مزایده اقدام به پرداخت بهای خود نماید در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت مقرر دهیاری حق دارد ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده از برنده بعدی دعوت به عمل آورد. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی