مزایده اتاق کمپرسی مستعمل ولوو،تیغه برف روب جلو کامیونی - آگهی 77913

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم شماره 99/17/15599
شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری نسبت به فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل مازاد بر نیاز موجود به شرح ذیل از زریق مزایده کتبی واگذار نماید متقاضیان می توانند تا روز چهارشنبه مورخ 99.07.2 همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر جهت بازدید و کسب اطلاعات کافی به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند واقع در خیابان ولیعصر جنب زیرگذر ولیعصر، و یا به سایت شهرداری به آدرس www.urmia.ir مراجعه و در صورت تمایل بشرح  ذیل نسبت به ارائه قیمت اقدام فرمایند 

 ردیف نوع جنس تعداد / مقدار قیمت به ریال قیمت پایه (ریال) سپرده شرکت در مزایده به ریال
1 تیغه برف روب جلو کامیونی 6 دستگاه 380.000.000 ریال (عددی) 2.280.000.000 ریال 114.000.000 ریال
2 اتاق کمپرسی مستعمل ولوو 4 دستگاه 520.000.000 ریال (عددی) 2.080.000.000 ریال 104.000.000 ریال

پاکت الف: شامل فیش واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده 100792148776 بنام شهرداری  شعبه استادان بنام شهرداری ارومیه از بابت سپرده شرکت در مزایده بمبالغ مندرج در مقابل ردیفهای فوق 
پاکت ب :  شامل اسناد مزایده، برگ تعهدنامه مبنی بر عدم دخالت کارکنان در معاملات دولتی، آگهی شرکت در مزایده و تصویر شناسنام و کارت ملی درخواست کننده همگی با امضا و اثر انگشت متقاضی
پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت با حروف و عدد نوشته و با امضا اثر انگشت تایید گردد. هر سه پاکت را به صورت جداگانه به صورت لاک و مهر شده در پاکت قرار داده و تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99.7.3 به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنا نام و نام خانوادگی و آدرس و تلفن تماس و موضوع مزایده را حتما در پشت پاکت قید نمایند. بدیهی است به پیشنهادهایی که پس از مدت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط شرکت در مزایده :
1. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات کشوری مصوب 1337.10.22 مجلس و همچنین بند و ماده ده قانون وظیفه عمومی و سایر مقرراتو بخشنامه های حاکم بر معاملات دولتی برای برنده مزایده الزامی می باشد
2. شهرداری باستناد بند 4 ماده 10 آیین نامه معاملاتی شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار است و به پیشنهادهای مشروط مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3. در صورتی که پیشنهادات رسیده برای هریک از ردیف ها مساوی باشد برنده مزایده قید قرعه انتخاب خواهد شد 
4. درصورتی که هریک از برندگان اول و دوم مزایده حاضر به معامله در مهلت مقرر و ابلاغ برنده بودن نشود سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
5. میزان ضمانت نامه حسن انجام کار که از شرکت برنده مزایده در زمان انعقاد قرارداد اخذ خواهد شد معادل ده درصد مبلغ پیشنهادی سالانه کل خواهد بود و همچنین برابر مبلغ پیشنهادی سالانه شرکت از بابت حسن انجام تعهدات چک شرکت اخذ خواهد گردید.
6. برنده مزایده با برنامه ریزی زمانی ازط رف واحد اموال سازمان مربوطه در مهلت مقرر مجاز به خارج نمودن وسایل از سازمان خواهد بود 
7. هر یک از بندهای مزایده مذکور یک مزایده مستقل محسوب می گردد و لذا در صورت شرکت در یک یا چند بند بایستی نسبت به واریز سپرده به اسم متقاضی برای هریک از بندها مستقلا اقدام شود 
8. تمامی هزینه ها اعم از مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد.
9. متقاضیان محترم بایستی جهت شرکت در مزایده و خرید اسناد مبلغ 700.000 ریال طی فیش به حساب 3100000414001 بانک ملی به حساب شهرداری جداگانه واریز نموده و سپس نسبت به تکمیل اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . (در ضمن وجه پرداخت در هر صورت قابل برگشت نمی باشد) 
10. آزادسازی سپرده شرکت در مزایده شرکت کنندگانی که در مزایده برنده نباشند دو هفته کاری پس از بازگشایی پاکتها بطول خواهد کشید 
11. مدت اعتبار قیمت پیشنهادی 60 روز می باشد 
12. پیشنهادهای رسیده راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 99.07.5 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل سالن جلسات شهرداری مرکزی واقع در میدان  انقلاب ساختمان شهرداری مرکزی مفتوح، قرائت و نظر کمیسیون ظرف مدت هفت روز به استثناء ایام تعطیل اعلام خواهد شد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی