مزایده دستگاه کمپرسور باد،یک دستگاه سنگ فرزپولیش - آگهی 77407

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910468920800011
تاریخ صدور:1399/07/20

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان سقز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

((آگهی مزایده نوبت دوم)) 

شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان سقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائی بکلاسه 980235 اموالی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.

1-یک دستگاه کمپرسورباد250لیتری ایستاده دوسیلندر به ارزش 65/000/000 ریال برآورد گردیده و2- یک دستگاه سنگ فرزپولیش کاری مارکlmax به ارزش 15/000/000 ریال برآورد گردیده است که جمعا به میزان 80/000/000 ریال برآورد میگردد. مزایده حضوری و در مورخه 1399/08/11ساعت10 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی  شورای حل اختلاف شهرستان سقز شروع و در ساعت 11 خاتمه می یابد و مزایده ازقیمت کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه شروع می شود وبرنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.شرکت کنندگان بایستی در سامانه ثنا ثبت نام نموده و درخواست خود را بصورت کتبی در پاکت در بسته قبل از ساعت 10 به دفتر اجرای احکام تحویل نمایند و به پیشنهادهای خارج از ساعت تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود. برنده بایستی فی المجلس کل مبلغ مورد مزایده را پرداخت در غیر اینصورت  ده درصد قیمت کارشناسی شده موضوع مزایده رابحساب سپرده دادگستری سقز واریزو ظرف یک ماه بعد ازتاریخ مزایده ترتیب پرداخت مابقی بهای مزایده را بدهد در غیر اینصورت ده درصد تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد. کسانی که قصد بازدید از مورد مزایده را داشته باشند،پنج روز مانده به روز مزایده بامراجعه به این اجرا ارائه درخواست و مدارک هویتی و با اخذ مجوز وفق مقررات می توانند از آن بازدید بعمل آورند .

جهانگیری -دادورزشعبه 2اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف سقز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی