مزایده عملیات درختان - آگهی 75318

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
نوبت ادوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای عملیات فروش درختان مناطق ذیل را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید

ردیف حوزه منابع طبیعی نام منطقه شماره پروانه قطع  حجم
مترمکعب
حجم کل (مترمکعب)
1 علی آباد بازداشتی 14064-99.03.08 45/38 45/38
2 علی آباد محور فاضل آباد- علی آباد 9584-99.04.21 35 35
3 آزادشهر مسیر ج اده طرح کوهمیان 
دره معدن زمستان یورت
5166-99.10.03
8302-99.04.09
60/88
52/919
113/799
4 گالیکش زغال تاغ 20718-99.04.04 600 کیلوگرم 600 کیلوگرم
 5 گالیکش طرح ترنجلی 5171-99.03.10 124/83 270/36
 گالیکش مسیر جاده حاج عبدالله 27520-99.03.10 124.83
مراوه تپه  جنگلکاری سنواتی  27520-98.10.23  116.24
 29.29
6 گالیکش مسیر جاده شالی زمین 5197-99.03.10 184.02  273.14
 مسیر جاده هفت چشمه  5196-99.03.10  42/88
مسیر جاده علی معصومه 5185-99.03.10 46.24
7 گالیکش مسیر جاده نعلین 5168-99.03.10 52/25  223/52
 مسیر جاده قنبر  5174-99.03.10  40/75
 مسیر جاده شقلی آباد  5179-99.03.10  68/68
 مسیر جاده دوراهی شقلی آباد  5176-99.03.10  33/72
 مسیر جاده قلعه  5195-99.03.10  28/12

محل دریافت اسناد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان- امور پیمان و قراردادها
محل تحویل اسناد دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
آخرین مهلت دریافت تکمیل و ارائه اسناد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99.05.19 خواهد بود
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی