مزایده عرصه و اعیان زمین ماشین آلات و انبارهای سابق - آگهی 75272

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک و مستعلات  نوبت  دوم
شماره الف - ب- 119- 99 
فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان (نوبت اول )
شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان زمین ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت به مساحت 21589.11 مترمربع دارای سند مالکیت با اطلاعات مشروحه ذیل و مندرج در اسناد مزایده را به صورت مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2099001076000003 به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ستاد انجام خواهد شد. لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
1- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان - رشت - بلوار امام خمینی- تلفن 9- 33669021- 013 کدپستی 4188866789 کد اقتصادی 411356488953 شناسه ملی 0107201043757 شماره ثبت 1711
2- نشانی ملک مورد مزایده: رشت - بلوار امام علی (ع)- حد فاصل میدان نیروی دریایی و میدان امام علی (ع) - روبروی باشگاه ورزشی آب منطقه ای گیلان
3- مبلغ پایه مزایده: 443.122.200.000  ریال
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 22.156.110.000 ریال که باید به نفع فروشنده با مدت اعتبار حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد که برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد ارائه گردد  
5- تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد از سایت: متقاضیان می توانند از ساعت 10 صبح روز 1شنبه مورخ 99.6.30 لغایت راس ساعت 10 صبح روز 4شنبه مورخ 1399.07.09 با و اریز مبلغ 400.000 ریال (چهارصد هزار ریال) به شماره حساب IR510100004001109304019854 با شناسه 361109352218500631000037226316 به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت سهامی اب گیلان نزد بانک مرکزی و همزمان از طریق مزاجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دانلود اسناد مزایده اقدام نمایند 
6- تاریخ، مهلت، محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: مزایده گران می بایست اسناد مزایده را تکمیل و ضمن بارگذاری کلیه اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399.07.19 اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکت لاک و مهر شده الف (اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز سپرده) وب (اسناد مزایده) در موعد مقرر به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت - بلوار امام خمینی -شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمنا پیشنهادهای واصله راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 99.07.19 در کمیسیون مزایده به صورت الکترونیکی بازگشایی می گردد. حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد.
7- مدت اعتبار پیشنهادها: شش ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.
8- اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 41934- 021 می باشد.
9- ضمنا امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با شماره 33660913- 013 آماده پاسخگویی به سوالات شما درخصوص مزایده می باشد.
شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
WWW.GLRW.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی