مزایده 2عدد بشکه فلزی - آگهی 74989

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462626600045
تاریخ صدور:1399/04/10

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی نوبت اول مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه فوق اجراییه صادره از این دادگاه محکوم له سعید نوری ورزانی علیه شرکت آریا کیمیا توان البرز محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 59/950/000 ریال بابت محکوم به درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/800/000ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1399/4/23 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد وحداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

2عدد بشکه فلزی هر بشکه 218 کیلو ناخالص (خالص 200 کیلو هر بشکه ) الکا صنعتی بنام تجاری CG قیمت پایه هر کیلو 180/0000 ریال و جمعا 72/000/000 ریال ارزیابی شده است

مدیر اجرای احکام اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد - مهدی محمدی

استان البرز - شهرستان اشتهارد - بلوار آیت اله خامنه ای - نرسیده به میدان بسیج - روبروی بانک ملت - طبقه فوقانی دارائی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی