مزایده دو عدد تانکر توقیفی - آگهی 71780

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462410500002
تاریخ صدور:1399/03/07
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی بخش بزینه رود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول (نوبت اول)

به موجب نیابت  شماره 982050  ونیابت 981770واصله از اجرای احکام شهرستان زنجان  محکوم علیه منصور بیگدلی فرزند محمدعلی طی دادنامه های 9809982443101381و 9809972443400647محکوم به پرداخت مبلغ 430000000ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای رضا فقیهی فرزند ولی اله و مبلغ 21500000ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 640000000ریال محکوم است در حق غلامحسن حیدری و مبلغ 47000000ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران  گردیده،و در جهت استیفای محکوم به ، اموال  محکوم علیه با مشخصات ذیل توقیف شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است و قرار است از طریق مزایده بتاریخ 1399/03/26 روزدوشنبه راس ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگاه بزینه رود به فروش برسد،لذا مطابق ماده 126قانون اجرای احکام مدنی طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده از خودرو مورد مزایده بازدید و قیمت پیشنهادی خود را بصورت مکتوب در روز مزایده اعلام دارند ، مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شدو همچنین از برنده مزایده 10 درصد قیمت مبلغ پیشنهادی ( مصوب) اخذ و مابقی بایستی ظرف یکماه تودیع شود. در غیر اینصورت 10درصد ثمن ماخوذه پس از کسر هزینه های نشر آگهی و دادرسی به نفع صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و مزایده تجدید خواهدشد.این آگهی یک نوبت در معابر عمومی در راستای اجرای ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی الصاق می شود.

مشخصات مال منققول

دو عدد تانکر توقیفی به ظرفیت هر کدام  45000لیتر با مشخصات ورق عدسی 10 میلی متر و ضخامت ورق بدنه 8 میلیمتر با ورق st37وزن تقریبی هر مخزن 5200 کیلو گرم قیمت پیشنهادی برای هر مخزن 364000000ریال جمعا 728000000ریال ارزیابی شده است .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی