مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مدل 1370 - آگهی 71174

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463544300038
تاریخ صدور:1399/02/30
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهـی مزایــده (نوبت اول)

با عنایت به اینکه به موجب نیابت واصله از شعبه 128 مجتمع قضائی شهید باهنر تهران ، محکوم علیه شرکت ماشین سازی پارس به پرداخت مبلغ  3/817/579/418 ریال در حق محکوم له عباس بختی و مبلغ  190/879/700 ریال بابت نیم عشر در حق دولت محکوم گردیده و محکوم له جهت استیفای دین خود از اموال محکوم علیه مذکور 1- یک دستگاه کامیون کشنده ولوو اف 12 توربو به شماره پلاک 799 الف 17 ایران 11 مدل 1370 به رنگ سفید روغنی سه محور و 10 چرخ که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 5/600/000/000 ریال ارزیابی شده 2- یک دستگاه تریلی کفی 12 متری چوبی با کف ورق فلزی آجدار محور کالابریس دو محور 8 چرخ که توسط کارشناس به مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه کارشناس مصون از اعتراض طرفین مانده است ،لذا مال توقیف شده مزبور به میزان محکوم به و هزینه های احتمالی اجرای حکم و ادای دین در روز سه شنبه مورخ 99/3/20 ساعت 10 الی 11 صبح ازطریق مزایده در محل دادگستری مهریز به فروش رسانده می شود. بدینوسیله مراتب به اطلاع عموم رسانده می شود و متقاضیان می توانند پنج روز قبل از روز مزایده جهت بازدید از مال مورد مزایده و کسب اطلاع بیشتر ، هر روز به جز ایام تعطیل در ساعت اداری به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده معادل ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری مهریز به شماره 2171295875008  در بانک ملی واریز و درخواست کتبی خود را مشتمل بر مشخصات کامـل خود و مبلـغ پیشنهادی بانضمام فیش بانکی ، داخل پاکت نامه نهاده و پس از بستن درب پاکت  آنرا تا قبــل از ساعت شروع مزایـده تحویل دفتر اجرای احکام مدنی نموده و رسید دریافت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خود را در ساعت مقرر تحویل اجرا داده و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد

شرایط مزایده :

1- شرکت کننده در مزایده باید 10 درصد مبلغ کارشناسی را به شماره حساب سپرده دادگستری واریز و رسید بانکی مربوطه را ارائه نماید یا فی المجلس پرداخت نماید لذا باتوجه به اینکه برنده مزایده باید 10 درصد مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید لذا پیشنهاد میگردد ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید بانکی را ضمیمه درخواست خود نمایند

2- به پیشنهادات مبهم و مشروط و بر خلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از وقت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات راس ساعت مقرر باز و قرائت شده و حضور طرفین و شرکت کنندگان در مزایده بلامانع و عندالاقتضا درهمان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد

4- درصورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده درجلسه ، مبلغ ده درصد کارشناسی را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده معرفی خواهد شد

5- در صورت انصراف برنده مزایده ، ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد./

 

یوسفی

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی