مزایده یک دستگاه سواری نیسان زامیاد مدل 88 - آگهی 70923

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910468410500006
تاریخ صدور:1399/02/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان سرپل ذهاب
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

مزایده:

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب در نظر دارد در پرونده اجرائی کلاسه 980096الف مدنی محکوم له سونیا قنبری به آدرس سرپل ذهاب

شامل یک دستگاه سواری نیسان زامیاد مدل 88واقع در شهرستان سرپل ذهاب پارکینگ معراج به ارزش پایه کارشناسی مبلغ670000000 ریال میباشد بوده از اموال آقای مصطفی قنبری است مورد مزایده است به مبلغ مذکور برآورد میگردد برابرنظریه کارشناس بعمل آمده محاسبه میگردد به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین وبرای مورخه 1399/03/19ساعت 9/30 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان سرپل ذهاب بفروش برساند طالبین میتوانند پنج روزقبل از موعد فروش (مزایده) جهت بازدید از املاک مزبور مراجعه نمایند . مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هرکس که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید تعلق میگیرد . و برنده در مزایده اعلام میگردد. 10./. بهای مزایده فی المجلس در روز جلسه مزایده از برنده اخذ میگردد و به حساب سپرده دادگستری واریز می شود الباقی بهای مزایده حداکثر ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده بایستی توسط برنده مزایده پرداخت وبه حساب دادگستری تودیع گردد. پس از تودیع کامل بهای مزایده ، و وصول هزینه های قانونی و اجرای ملک برابر مقررات به برنده مزایده تسلیم و تحویل می گردد.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول محسن ایوانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی