مزایده دو دستگاه هیتر صنعتی و لوله های داربستی - آگهی 70893

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462262400010
تاریخ صدور:1399/02/27

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش بسطام استان سمنان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی بسطام در پرونده 9900001 اجرایی تعاونی ثامن به طرفیت حسن رجبی اقلام زیر را در قبال مبلغ 256،000،000ریال به از طریق مزایده به فروش می رساند

مشخصات اقلام

دو دستگاه هیتر صنعتی ، یک و دو فنه دست ساز با بدنه مکعبی به ابعاد 1/25*1*2/1متر فن های صنعتی جانبی به قطر 80 سانتی متر دو عدد مشعل گازوئیل سوز مدل RAI آلمان با ظرفیت حداکثر 195 کیلو وات ، سال ساخت 1387 مستعمل و سالم به مبلغ 40،000،000ریال و شاسی کامل آهنی (لوله) گلخانه شامل سه سالن در مجموع به ابعاد حدودی 1500 متر مربع شاسی های لوله ای شامل انواع لوله های داربستی به قطر های 5/3،4،5 و 2 سانتی متر دارای پوشش رنگ روغن آبی به وزن حدودی 4500 کیلو گرم مستعمل و سالم به مبلغ 216،000،000 ریال ارزیابی شده اند که اقلام مذکور جمعا به ارزش 256،000،000ریال به فروش می رسد

شرایط مزایده

1- برنده مزایده شخصی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید

2- برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ را نقدا پرداخت و مابقی آن را ظرف مهلت یکماه پس از انجام مزایده به حساب سپرده دادگاه واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد

3- پس از دریافت تمامی ثمن ملک وفق مقررات نسبت به تحویل اموال اقدام خواهد شد کلیه هزینه نقل و انتقال بعهده خریدار می باشد

4-مزایده با حضور نماینده دادگاه و مامور محترم اجرایی انجام خواهد شد

5-کلیه علاقمندان می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به اجرای احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود

مزایده برای روز99/03/11 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بسطام انجام می شود

اجرای احکام مدنی دادگا عمومی بسطام

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی