مزایده یک دستگاه ماشین ژاکارد مربوط به ماشین آلات نساجی - آگهی 70785

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463586100002
تاریخ صدور:1399/02/26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختلاف بخش زارچ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی 9900001و اجرائیه شماره 9810423586200223 مورخ 1398/12/03صادره از شورای حل اختلاف حوزه یک زارچ ،محکوم علیهم 1-افروز طاهر نژاد جوزم و2- محمد رضا دره شیری فرزند محمد جلال متضامناً بپرداخت 188/246/865ریال در حق محکوم له محمد خوشنویس زارچ فرزند محمد حسین  و مبلغ 7،500،000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم می باشند و محکوم له از اموال محکوم علیه ردیف دوم یک دستگاه ماشین ژاکارد مربوط به ماشین آلات نساجی ساخت شرکت بناس انگلیس سال 1997به شماره سریال ای بی 4046 دارای واحد الکتریکال به شماره سریال 906-1632 همراه با شاسی متصل به آن و دارای یک عدد میل گاردن که مربوط به انتقال قدرت دستگاه می باشد. ودستگاه فاقد کنترل و تابلو می باشد و و نخ های غرغره مشکل داشته و نیاز به سرویس دارد و لذابا توجه به توضیحات فوق و همچنین جداسازی دستگاه از محل خود و نگهداری در پارکینگ که از نظر فنی محل مناسبی برای نگهداری ماشین آلات دارای اجزای حساس نیست توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال  (550،000،000 ریال) ارزیابی گردیده است که نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است و جهت ادای دین محکوم علیهم در تاریخ 1399/03/20 روزسه شنبه از ساعت9 الی 10 صبح ازطریق مزایده نوبت اول در اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش زارچ به فروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر هر روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید ، تقاضای کتبی خود را بهمراه مبلغ پیشنهادی و تودیع 10%از کل مبلغ پیشنهادی به حساب 2171295856007 نزد بانک ملی شعبه زارچ و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از مزایده در پاکت دربسته تحویل این اجرا نمایند و رسید دریافت کنند بدیهی است مزایده از مبلغ کارشناسی آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد ضمنا" به تقاضایی که فاقد فیش 10% سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکتها باز و قرائت خواهد شد حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع میباشد.

علی بمان کلانتری -دادورز اجرای احکام دادگاه زارچ

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی