مزایده میله گرد نمره 16 - آگهی 70290

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461753300055
تاریخ صدور:1399/06/11

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر ترکمن

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

(( آگهی مزایده اموال منقول ))                *مرحله دوم*

بموجب پرونده اجرائی بکلاسه 980494 -980387-980388-980378-980265-980345-980346-980259-980260-980261 (و کلیه پروندهای محکوم علیه تا روز مزایده )اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه اهن بنشانی جاده بندرگز سمت راست روبروی روستای یموت  محکوم است جمعا به پرداخت مبلغ  300/000/000  ریال بابت اصل طلب و هزینه کارشناسی در حق محکوم له  اسدالله رشیدی فرزند خواجه ابنی  و غیره و جمعا مبلغ 16/500/000  ریال بابت نیم عشر اجرایی درحق دولت محکوم میباشد لذا با توجه به توقیف اموال(  میله گرد نمره 16  ) که پس از کارشناسی و تعیین وقت بشرح ذیل بفروش می رسد:

((توصیف اجمالی اموال در راستای ماده 138 قانون ا.ا.م بر اساس نظریه کارشناس محترم ))

 مقدار 15 تن  (1500کیلوگرم)میله گرد نمره 16 آجدار فی 55/000 ریال   سالم و بدون کارکرد  جمعا بمبلغ 825/000/000 ریال تعیین و ارزیابی میگردد.(ضمنا از اموال مورد مزایده فوق تا تسویه بدهی بفروش خواهد رسید)

((ارزش کل اموال بمبلغ  825/000/000 ریال براورد میگردد.))

(( شرایط و زمان ومکان مزایده))

1. مزایده در روز  چهارشنبه  99/07/09 ساعت 10 الی 11 در اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام می پذیرد . 2. برنده مزایده کسی می باشد که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید . 3. مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع می شود . 4. طالبین شرکت در مزایده 5 روز قبل از زمان مزایده با هماهنگی این اجراء می توانند از ملک موصوف بازدید نمایند. 5. برنده مزایده می بایست 10%مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا" به حساب سپرده دادگستری واریزو مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده دادگستری و فیش واریزی را به دایره اجرا تحویل نمایند در غیر اینصورت وفق ماده 129ق.ا.ا.م سپرده پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد.(ضمنا ده درصد مبلغ پایه کارشناسی مزایده قبل از شروع مزایده از شرکت کنندگان اخذ میگردد) 6. تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد و در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد. 7. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار درج میگردد. 8. این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می پذیرد.

                 رییس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن - احمدرضا فضیلت

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی