مزایده دستگاه سابرموزاییک ،دستگاه جدول زنی و... - آگهی 69532

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461825800086

تاریخ صدور:1399/09/03

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم))

درخصوص پرونده اجرائیه981346مطروحه در اجرای احکام مدنی تالش موضوع فروش دستگاه سابرموزاییک ودستگاه جدول زنی 6تایی متعلق به آقای عابدین اخگری ریک واقع درتالش جاده سوراپشت خ وحدت کوچه مریم

اموال توقیفی به شرح ذیل می باشد:

1-دستگاه سابرموزاییک محصول شرکت سراموت دارای یک عددالکتروموتور10اسب بخار ویک عددپمپ هیدرولیک دست دوم با استهلاک سالیانه  با شماره سریال 10015349مستعمل با شرایط وظواهرموجودمقطوعا180.000.000ریال

2-دستگاه جدول زنی 6تایی به ابعاد30*50با سیستم پرس به همراه یک عددالکترموتور2اسب بخارجهت حرکت دستگاه ویک عددالکتروموتورجهت سیستم هیدرولیک ودوعددویبره درطرفین قالب بتنی مستعمل بات شرایط وظواهرموجودمقطوعا172.000.000ریال النهایه ارزش کل دستگاههای توقیفی بمیزان 352.000.000ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است  لذامال موصوف11صبح روزچهارشنبه1399/09/19از طریق مزایده دردفتر اجرای مدنی تالش به فروش می رسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع شده وبه کسانی که بالاترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد و10%مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه به پرداخت ثمن معامله اقدام نمایند درغیراینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گرددمتقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این دفتر اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.(فروش اموال منقول با وضعیت موجود خواهد بود)

دادورز اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهرستان تالش-کمالی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی