مزایده سواری لیفان ایکس 60 مدل 1394 - آگهی 69362

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461812500004
تاریخ صدور:1399/02/13

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کمالان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
(آگهی مزایده )

در پرونده کلاسه 980238 مدنی این دادگاه محکوم علیه آقای شجاع حاتمیان فرزند داود علی محکوم است به پرداخت وجه در حق آقای سید رضا حسینی فرزندحسن اینک با توجه به انجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش می رسد.

توصیف اجمالی مورد مزایده:

سواری لیفان ایکس 60 شماره انتظامی 311 س53 ایران 96 شماره موتور 150105464شماره شاسی 134303 اف بی . مدل 1394 رنگ سفید خوردگی رنگ درب جلو راست جزیی بیرنگ و قاب دور گلگیر عقب راست خوردگی جزیی و شکستگی شیشه جلو فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر و بدهی به شرکت لیزینگ به این شرح که سه فقره چک به میزان 183600000 ریال که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و تعدا دو فقره چک به میزان 122400000 ریال که موعد سر رسید آن فرا نرسیده و جمع بدهی محکوم علیه به شرکت مبلغ 306000000 ریال می باشد و خودرو توسط کارشناس به مبلغ 1250000000 ریال ارزیابی شده که حسب استعلام و میزان خلافی خودرو به مبلغ 13700000 ریال و عوارض شهرداری از ارزش خودرو کسر خواهد شد.

زمان ومکان وشرایط مزایده

1- مزایده ازمبلغ کارشناسی به شرح فوق شروع خواهدشد.

2- مزایده در روز شنبه مورخه99/3/7 ازساعت 11 الی11/30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی کمالان میباشد

3- متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از شروع مزایده از املاک دیدن نمایند و در روز مزایده در جلسه مزایده شرکت کنند .

4- برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد و 10% مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگاه بلافاصله واریز و الباقی آنرا ظرف یک ماه تودیع نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی پس از کسرهزینه های مربوطه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد

5- کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک بر عهده برنده مزایده می باشد.

6-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچ گونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده ان نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود.

پقه -مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کمالان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی