مزایده خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1388 - آگهی 69097

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462921400012
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پاکدشت
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی وقت  مزایده اموال منقول در پرونده کلاسه اجرایی 980992

به موجب اجرائیه صادره از شعبه چهارم حقوقی محکوم علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ 324/000/000 ریال بابت اصل خواسته بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک  ومبلغ 14/709/989 ریال ومبلغ 2/000/000ریال بابت حق الزحمه کارشناسی ومبلغ 9/340/000بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان و مبلغ 16/200/000 ریال  بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت

 وانت پیکان 1600به شماره انتظامی 168ل 27ایران 78مدل 1388رنگ سفید شماره 837665شماره موتور 11488005240اطاق  وبدنه دارای خوردگی جزئی داشبورد در حد مدل موتور در حد مدل گیربکس در حد مدل دیفرانسیل در حد مدل تایرها 50درصد که به میزان 200/000/000ریال ارزیابی گردید.

که با توجه به گذشت فرجه قانونی و عدم پرداخت مبلغ مذکور، محکوم له تقاضای توقیف اموال بلامعارض نامبرده و نهایتاً فروش آنها از طریق مزایده را نموده است و اموال مشروحه ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 200/000/000ریال کارشناسی و ارزیابی شده است و با ابلاغ کارشناسی به طرفین که مصون از اعتراض مانده است، النهایه وقت مزایده جهت فروش اموال توقیفی به تاریخ 99/03/06روز سه شنبه ساعت 9/30 صبح تعیین و اموال به فروش می رسد. مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. در ضمن 10% مبلغ پایه مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را بایستی ظرف مهلت یک ماه تودیع نماید. به پیشنهادهای بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. طالبین شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود.

مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پاکدشت

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی