مزایده یک دستگاه خودروی  سواری ام وی ام x33s  - آگهی 69094

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462207500007
تاریخ صدور:1399/02/10
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 285 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی  سواری ام وی ام x33s   موضوع پرونده اجرایی 980586/285 / ج بخواسته مطالبه مهریه  صادرشده از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران به موجب اجرائیه  به شماره 9810420243300542  مورخ 1398/10/02 از سوی خانم مریم سلطانی نژاد علیه آقای مهدی نیک دوست  محکوم به پرداخت مهریه خواهان  به تعداد 1000 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی  و مبلغ  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  که جهت وصول مبالغ مذکور خودروی مورد نظر به شرح ذیل به فروش خواهد رسید خودروی مذکور از نوع سواری  ام وی ام x33s  رنگ قهوه ای متالیک مدل 1396به شماره انتظامی 265ی 22 - ایران 10 به شماره موتور 013118 و شماره شاسی 1013637 که وضعیت خودرو توسط کارشناس بدین شرح ارزیابی گردیده است :که خودرو فاقد هرگونه خط و خش و آثار تصادف میباشد،داخل کابین و داشبورد و صندلی ها در حد مدل و لاستیک ها در حدود %40 و کیلومتر کارکرد 76296 میباشد،........با عنایت به موارد فوق خودروی مذکور مبلغ 1/517/400/000  ریال معادل 151/740/000  توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی و مقررگردید  از طریق مزایده که  در تاریخ 1399/02/28  روز  یکشنبه ساعت 09:00  الی 09:30   برگزار میگردد به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده واریز و قبض را به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد خریداران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 285 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس - خ وفادار - مجتمع قضایی شهید باهنر - ط اول مراجعه نمایند ضمنا مزایده در محل اجرای احکام شعبه 285 برگزارمیگردد داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مراسم مزایده الزامی است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی