مزایده جمع آوری پسماندهای شهری و تفکیک از مبدا - آگهی 69077

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
جمع آوری پسماندهای شهری و تفکیک از مبدا
نوبت دوم
شهرداری نایین در نظر دارد نسبت به جمع آوری و خرید پسماندهای شهر نایین توسط متقاضی واجد شرایط دارای مجوز را با قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 99.2.24 با تکمیل اسناد مزایده و مدارک موردنیاز به انضمام یک فقره فیش واریزی نقدی را به مبلغ 300.000.000 ریال به حساب 0105850675005 شهرداری نزد بانک ملی نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده در پاکت الف فیش واریز نقدی سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی کلیه اسناد شرکت و دیگر اسناد مزایده را مهر شده به دفت حراست شهرداری نایین تحویل و رسید دریافت دارند
شرایط مزایده:
1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفته روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت به امور مالی شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هلت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر انصراف تلقی شده و دراین صورت سپرده تودیعی متقاضی به نفع شهرداریس ضبط و متقاضی هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت
2- کلیه هزینه های نقل و انتقال و چاپ آگهی در روزنامه و سایر هزینه های مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادی بایستی به عدد و حروف نوشته شود و درصورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادی ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور خدمات شهری شهرداری مراجعه نمایند
5- رعایت منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کرمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و شهرداری مصوب دی ماه 1337
6- پیشنهاددهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط ، امضا نموده و به مزایده گزار تسلیم نماید.
7- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی و اسناد حقوقی شرکت خود را ضمیمه درخواست در پاکت ب ارائه نمایند و همچنین اشخاص حقوقی باید کپی آگهی ها تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضا مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور گواهی کد اقتصادی نیز ضمیمه نمایند
8- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده مسترد نخواهد شد.
9- پاکت های پیشنهادی قیمت داده شده راس ساعت 15:30  روز 4شنبه مورخ 99.2.24 در محل شهرداری نایین با حضور ا عضای کمیسیون معاملات باز خواهد شد و حضور متقاضی در جلسه آزاد می باشد.
اردشیر عسگری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی