مزایده یکدستگاه خودروی وانت نیسان2400 مدل 1385 - آگهی 69076

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460214800001
تاریخ صدور:1399/02/10
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی    اگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه اجرایی970199ج واجرائیه صادره ازشعبه179دادگاه حقوقی تهران له سعیدایمان پورعلیه کامران صدیقی که محکوم است به پرداخت مبلغ582/665/523ریال به عنوان محکوم به درحق محکوم له ومبلغ29/133/276ریال به عنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت،که خودروی متعلق به محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9الی10صبح مورخ 1399/02/27 در محل اجرای احکام متمرکزمجتمع قضایی شهیدمطهری از طریق مزایده از قیمت 400/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است:یکدستگاه خودروی وانت نیسان2400به شماره انتظامی387ص22-ایران77 به رنگ آبی مدل1385 نوع سوخت بنزین به شماره شاسی1017049که گلگیرهای عقب راست وجلوچپ صدمه دیده اندوتایرها40درصدوچراغهای عقب وسپرعقب نقص ظاهری داردکه به مبلغ400/000/000ریال معادل چهل میلیون تومان ارزیابی واعلام می گرددکه ازطریق مزایده به فروش میرسد.     

    دادورزشعبه179دادگاه حقوقی تهران-عسگری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی