مزایده پروژه جمع آوری و ساماندهی پسماندهای خشک - آگهی 69073

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت اول 
شهرداری کهریزک در نظر دارد نسبت به برگزاری مزاید عمومی با موضوع ذیل با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت سایت ستاد اقدام نمایند 

ردیف موضوع مزایده قیمت پایه مزایده ریال 
طبق نظر کارشناس 
رسمی 
مبلغ سپرده 
ریال 
 1 واگذاری پروژه جمع آوری و ساماندهی 
پسماندهای خشک سطح شهر 
کهریزک براساس طرح تفکیک از مبدا 
سال اول ماهیانه 
530.000.000
  سال دوم با 20 درصد افزایش 
نسبت به سال اول 
قیمت پایه کل 
13.992.000.000
699.600.000

شماره مزایده در سامانه 5099091314000001
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت مرتبط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد به ادرس ستاد ایران مراجعه نمایند کلیه مراحل فرایند مزایده از خرید و دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه امذکور انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی توکن را جهت شرکت در مزایده محقق سازند 
زمان انتشار مزایده در سامانه ساعت 8 پنجشنبه 99.2.18 
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت از ساعت 8 روز پنجشنبه 99.2.18 تاساعت 16 روز سه شنبه 99.2.23
 تاریخ بازدید روز شنبه مورخ 99.2.20 و روز یکشنبه 99.2.21 از ساعت 9 الی 14
 اخرین مهلت  ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 99.2.29 
زمان بازگشایی پاکتها ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 99.2.29
زمان اعلام به برنده مزایده ساعت ده روز سه شنبه 99.2.30
 ارائه پاکت الف اصل ضمانت نامه یا فیش واریز سپرده شرکت در مزایده بصورت فیزیکی قبل از زمان بازگشایی پاکتها الزامی است 
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسند مزایده و ارائه پاکتهای الف جاده قدیم تهران قم - کهریزک بلوار شهید بهشتی شهرداری کهریزک - واحد امور قراردادها شماره تماس 56523850-021 داخلی 235
 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41934-021
 قابل توجه اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
هزینه اگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد 
برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج شده است 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی