مزایده یکدستگاه خودرو لند مارک CF23  مدل1395 - آگهی 69064

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467720800007
تاریخ صدور:1399/02/10
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دشتی (خورموج)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

                                                         آگهی مزایده اموال منقول

نظربه اینکه بموجب نیابت اعطایی از اجرای احکام مدنی دادگستری کازرون  که ثبت کلاسه 980170این اجراءگردیده آقای عبدالحسین جلالی فرزند محمدی محکوم است به پرداخت مبلغ1942857957ریال در حق آقای سیدعبدالرسول هاشمی فرزند سید محمدحسین ومبلغ50000000ریال بابت نیم عشر دولتی،آقای ابوالفضل کشاورز فرزند حسین یکدستگاه خودرو لند مارک CF23 سفیدرنگ مدل1395 به شماره موتورSPM3974وشماره شاسی NAGU2CF23FC752626 وشماره پلاک 48-834ج39 جهت استیفاء محکوم به از طریق آن به این اجراءمعرفی که خودرو مذکور با توجه به وضعیت ظاهری اطاق،رنگ ولاستیک وهمچنین گیربکس ودیفرانسیل وابزارهای هدایت وحرکت توسط کارشناس منتخب اجراء2000000000ریال ارزیابی گردیده است لذا این اجراء خودرو مذکور را راس ساعت10صبح مورخ1399/02/28از طریق مزایده حضوری وباحضورنماینده دادستان محترم عمومی وانقلاب این شهرستان در محل نگهداری خودرو واقع در استان بوشهر-شهرستان دشتی-خورموج پارکینگ نیروی انتظامی بفروش میرساند مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته میشود10%قیمت خریدفی المجلس ازبرنده اخذوباقیمانده ظرف مهلتی که اجراء تعیین می نمایدکه حداکثرازیکماه تجاوزنخواهدکرد اخذ می گرددوخودرو به وی تحویل خواهدشد هزینه فک پلاک وانتقال سند برعهده برنده مزایده لیکن خلافی وسایر دیون احتمالی خودرو از قیمت کسر میگردد درصورتیکه برنده مزایده بهای ملک درمهلت مقررنپردازدوجه دریافتی به نفع دولت ضبط ومزایده تجرید خواهدشد.متقاضیان می توانند ظرف5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی اجرای احکام ازخودرو موضوع مزایده بازدید بعمل آورند./.

  قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دشتی

            بهزاد خداوندی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی