مزایده یکدستگاه سنتز افقی سی ان سی - آگهی 69020

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466523100049
تاریخ صدور:1399/03/17
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت دوم)

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 970557 بر له آقای ابراهیم کوشک زری با وکالت آقای فرشید محمدی و بر علیه آقای  وحید دانائی یوسف آباد  به خواسته 371/377/327  ریال از بابت  اصل خواسته و مبلغ 11/500/000 ریال از بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 1399/04/10 روز سه شنبه از ساعت 10 تا 11 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق اجرای احکام مدنی شعبه  اول مدنی  به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و  به کسی که بالاترین  مبلغ را  پیشنهاد  نماید  فروخته خواهد  شد و  ده  درصد مبلغ پیشنهادی  فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان نصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .

اموال مورد مزایده  عباتند از یکدستگاه سنتز افقی سی ان سی به مارک  m.cm.knpoban  مدل 2206bmo4  به شماره سریال 30023 با کد کارگاهی mt03 با سیستم کنترل hust lng h4cl-m با ابعاد میز هشت دهم در هشت دهم در یک متر به همراه مخزن ذخیره ابزار 30 ایستگاهه و با سیستم انتقال براده و تابلوی برق و سایر نتعلقات مربوطه جمعا به میلغ 650/000/000 ریال از طریق مزایده بفروش میرسد. دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز :رزاقی خضرلو

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی