مزایده یک دستگاه پمپ باد ،اره برقی،گاو صندوق کوچک،دریل برقی - آگهی 69015

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464581800005
تاریخ صدور:1399/02/10
شعبه صادر کننده:شعبه یازدهم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

در خصوص پرونده اجرایی981123 ج م ش 11  له کریم نقی زاده ملک کیان علیه  کریم ایازی باجه باج  به خواسته مطالبه مبلغ  41/475/968ریال با عنایت به عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف  ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ  98/02/22روز دوشنبه ساعت8/30  الی 9/30 از طریق مزایده درشعبه11اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردیدوده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ وبه ما بقی حداکثریک ماه فرصت داده میشود  برنده مزایده به هر  عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایدهاز اموال به شرح زیل با هماهنگی این واحد بازدید نماید:

1-یک دستگاه پمپ باد nova با مشخصات h p 2/5-50 لیتر به مبلغ 13/000/000 ریال

2-اره برقی معیوب به مارک ماکینا 3/000/000 ریال

3-دریل برقی کوچک معیوب 1/500/000 ریال

4-کپسول هوا 10کیلویی 4/000/000 ریال

5-گاو صندوق کوچک تهران کاوه کار کرده 2/500/000 ریال

7- مقداری ضایعات حدودا به میزان 350 کیلو هرکیلو 17000 ریال

اقلام فوق جمعا به میزان 30/950/000 ریال ارزیابی گردیده است .   

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی