مزایده دو دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1385 و خودرو پژو 405 مدل 1384 - آگهی 69009

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462208400003
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 260 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده دو دستگاه خودرو سواری پژو پارس نوک مدادی مدل 1385 به شماره انتظامی 265 ی 74 ایران 55 و پژو 405 خاکستری متالیک مدل 1384 به شماره انتظامی 472 س 55 ایران 66 صادره از دفتر اجرای احکام شعبه 260 دادگاه خانواده تهران

در راستای اجرای پرونده اجرائی به کلاسه 900036/260 /ج له خانم شراره رضایی باوکالت آقای آرمان دوستدار علیه آقایان محسن وغلامرضا هردو رضایی که محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت 199 قطعه سکه تمام بهار آزادی و سایر هزینه های اجرایی که در راستای احقاق حق محکوم له و وصول بخشی از محکوم به دو دستگاه خودروی فوق که پژو پارس درپارکینگ المهدی شهرستان شهریار و پژو 405درپارکینگ صمدی شهرستان قم میباشند از طریق مزایده بفروش خواهد رسید خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 265 ی 74 ایران 55 نوک مدادی درخصوص وضعیت فنی امکان اضهارنظر نمیباشد کاپوت تصادفی است سپر جلوشکسته و سپر عقب هم شکسته خطر عقب راست شکسته و گلگیر عقب راست وچپ تصادفی است خطرعقب چپ شکسته و سقف رنگ شده بالای ستون های وسط درناحیه سقف فرورفتگی دارد جلو پنجره شکسته لاستیک های عقب صاف و لاستیک جلو 40 درصد آج دارد اکسل عقب کج می باشد وبیمه نامه مشاهده نشد که درنهایت قیمت خودرو پژو پارس جهت قیمت پایه 275/000/000 ریال معادل بیست وهفت میلیون وپانصد هزارتومان توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است سواری پژو 405 به شماره انتظامی 472 س 55 ایران 66  خاکستری متالیک که هیچ گونه اسناد مالکیتی آن رویت نگردید درخصوص وضعیت فنی اظهارنظری نشده واز اردیبهشت 98 درپارکینگ متوقف بوده است شیشه جلو و آئینه سمت راست شکسته و خودرو تمام رنگ می باشد دربهای سمت راست وگلگیر سمت راست خوردگی دارد از ناحیه عقب آثار  تصادف شدید دارد سینی عقب و ستونهای عقب بازسازی شده  لاستیکهای عقب صاف ولاستیک های جلو 50 درصد آج دارد تودوزی و صندلی ها مستعمل و پاره می باشد ستون های عقب وسقف از ناحیه عقب از داخل بریده و جوشکاری شده است و بیمه نامه آن مشاهده نشد درنهایت خودرو مذکور جهت قیمت پایه مزایده به میزان 140/000/000 ریال معادل چهارده میلیون تومان توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است  ومقرر گردید مزایده خودرو های موصوف روزسه شنبه مورخ 1399/03/06  ساعت 9/00  الی 9/30  برگزار میگردد و قیمت از پایه کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده وده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده واریز و قبض را به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس - خ وفادار - مجتمع قضایی شهید باهنر - ط همکف - دفتر اجرای احکام شعبه برگزارمیگردد داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مراسم مزایده الزامی است.

دادورز اجرای احکام شعبه 260 دادگاه خانواده تهران - هلالی هریس

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی