مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان 2000 مدل 1364 - آگهی 69008

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910465285300012
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول 

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه 980815 به خواسته مطالبه مهریه محکوم له خانم معصومه رمضانی با وکالت خانم سارا قنبری  و محکوم علیه آقای مهدی بخشعلی زاده  این اجرا در نظر دارد 6 دانگ یک دستگاه خودروی وانت نیسان را بابت قسمتی از مهریه  از طریق مزایده  به فروش برساند.حسب گزارش کارشناس رسمی دادگستری:مورد مزایده 6 دانگ یک دستگاه خودروی وانت نیسان 2000برنگ آبی مدل 1364به شماره انتظامی ایران -56-437ق75به شماره موتور 166620و شماره شاسی 034426می باشد که خودرو در پارکینگ عرفان رشت توقیف می باشد. بدنه خودرو در جاهای مختلف خوردگی و رنگ شدگی دارد سقف کابین راننده فرورفتگی دارد. دور شیشه جلو پوسیدگی دارد. لاستیک جلو 70درصد و لاستیک عقب 50درصد آج دارد.موتور نیاز به سرویس و در صورت نیاز تعمیر دارد.قیمت پایه کارشناسی مبلغ 250/000/000ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان تعیین گردیده است. مزایده روز دوشنبه  مورخ  1399/02/29از ساعت 8/30الی9 صبح

محل مزایده : رشت چهارراه پورسینا-کوچه تاخور- طبقه همکف - اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده رشت

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و کل مبلغ نیز فی المجلس دریافت خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال نیز بر عهده خریدار می باشد.در ضمن به همراه داشتن کارت ملی و پرینت موجودی حساب شرکت کنندگان برای حضور در جلسه مزایده الزامی میباشد .

 مدیر اجرای احکام مدنی(خانواده) رشت-شفیع زاده

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی