مزایده کیس و مانیتور کامپیوتر ،میز تحریر چوبی و... - آگهی 69006

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466130900008

تاریخ صدور:1399/02/09

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر ماهشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
(آگهی مزایده نوبت اول )

باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی کلاسه:980346 محکوم علیه:شرکت نیرو گستر آبتین به پرداخت مبلغ:204/289/368 ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم له:سمیه آلبوغبیش فرزند:خلف ومبلغ:1/800/000 ریال بابت نیم عشردولتی محکوم گردیده که محکوم له جهت استیفای مطالبات خود درخواست مزایده:اموال واقع دربندرماهشهر- رانموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس وارزش کل اموال به شرح ذیل میباشد:1-کیس و مانیتور کامپیوتر سه دستگاه ،قیمت واحد 9/000/000 ریال قیمت کل 27/000/000 ریال-2-میز تحریر چوبی 4 عدد قیمت واحد 3/000/000 ریال ،قیمت کل 12/000/000 ریال -3-صندلی چرخدار3 عدد قیمت واحد 2/000/000 ریال ،قیمت کل 6/000/000 ریال -4-کولر پنجره ای 24000 یک عدد قیمت واحد 15/000/000 ریال ،قیمت کل 15/000/000 ریال ،جمع کل اموال 60/000/000 ریال میباشد( وضعیت کلیه اموال مستعمل و سالم) وتاریخ مزایده روز:دوشنبه 1399/02/29 ساعت:10:00 الی:11:00 تعیین و محل مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهرمیباشد وازخریداران دعوت به عمل می آیدپنج روزقبل از مزایده از اموال توقیفی مذکوربازدید نمایند،برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت رااعلام نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب تمرکزوجوه سپرده(بودجه عمومی)به شماره: ir65-0100-0040-5701-2907-6109-42 وشناسه واریز:02-0000-0000-0000-0000-0100-0810-9071 نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریزومابقی راظرف مدّت یک ماه پرداخت نمایدوپس ازتأیید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،تقاضای انتقال مالکیت اموال رانماید،درصورت عدم تأییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،مبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی به خریدارمستردخواهدشد درصورت تأیید،چنانکه خریدارمابقی وجه مزایده را درزمان مقرربه حساب سپرده واریزننمایدویااعلام انصراف کند،مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدارحق هیچ گونه اعتراضی رانخواهد داشت.تشریفات مزایده بارعایت مواد113 الی129 قانون اجرای احکام مدنی اجراخواهدشدوبه استناد ماده131قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم حضورخریدار،طلبکار می تواند درقبال طلب خود اموال مورد مزایده راقبول نماید.

(جهت بازدیداز باشماره:09106030608 به نام خانم آلبوغبیش تماس حاصل نمایید.)

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-محمدرضا حیدری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی