مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تیپ 2000 مدل 1380 - آگهی 68998

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910468852800001
تاریخ صدور:1399/02/10
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اقلید
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

نظر به اینکه طبق نیابت 980838مورخ 1398/10/11 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف آباده محکوم علیها1-شرکت تعاونی تولید بازبچه -2-سید داود حسینی  محکوم به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال اصل خواسته ومبلغ 2/027/500 ریال هزینه دادرسی ومبلغ 35/596/000 ریال خسارت تاخیر تادیه ومبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی در حق علیرضا مسعودی فرزند امیر  ومبلغ 3/750/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  جمعا  مبلغ 117/873/500ریال گردیده اند که از احدی از محکوم علیها یک دستگاه خودرو وانت مزدا تیپ 2000 به رنگ سبز متالیک مدل 1380 به شماره موتور 421023 و شماره شاسی 8020000396  وشماره انتظامی 73-636 ه 24 شناسایی که از طریق این اجرا در پارکینگ  کوثر اقلید توقیف می باشد  که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 6811/98/185مورخ 1398/10/28 با توجه به شرایط موجود (نسبتاً سالم با کفی فلزی بدون باربند ولاستیک ها 50 درصد ورنگ خوردگی  )به مبلغ دویست وشصت و پنج میلیون  ریال ارزیابی گردیده است که بابت محکوم به وسایر هزینه هایی اجرایی برای نوبت دوم  به مزایده گذاشته می شود ،مزایده از قیمت ارزیابی شروع شده وشخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهند بود که بالاترین قیمت را ارائه نمایند ،10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز نمایند در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد

محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف اقلید وتاریخ آن از روز شنبه مورخ 1399/02/13شروع ومزایده روزسه شنبه مورخ 1399/03/06ساعت 10 صبح می باشد متقاضیان می توانند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا در پارکینگ عمومی کوثر شهر اقلید از خودرو مورد نظر بازدید  ودر روز مزایده شرکت نمایند .

قاضی مطلق وقاضی  اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف اقلید

محمد ربانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی