مزایده یک دستگاه تولیدکننده زغال فشرده - آگهی 68996

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467179100003
تاریخ صدور:1399/02/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان فیروز آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده( در مورد اموال منقول – مرحله دوم )

نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 980482 این اجرای احکام آقای حمزه دهرمی محکوم به پرداخت 270/000/000ریال،به انضمام خسارات دادرسی درحق آقای علی محمدی اسماعیل آبادی وپرداخت حق الاجرای دولتی گردیده که دراین راستا یک دستگاه تولیدکننده زغال فشرده که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری دارای مشخصات ذیل می باشد: به طول تقریبی 2متر فاقدپلاک مشخصات فنی، مجهز به قیف ورودی مواد اولیه، یک عدد الکترو موتور مارک موتوژن با توان5/5 اسب،تیپ4ام112 سال ساخت 1392 گیربکس متصل به الکتروموتور، سیم ماردون ومحفظه خروجی زغال فشرده که روی یک پایه فلزی نصب شده است. توان تولید دستگاه نامشخص می باشد. دستگاه توسط محکوم علیه معرفی گردیده که به منظور فروش آن و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی مربوطه، روز دوشنبه مورخه 1399/03/12 ازساعت 10،در محل دادگستری فیروزآباد واحد اجرای احکام حقوقی،مزایده جهت فروش دستگاه مذکور برگزارخواهد شد. مزایده بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری از قیمت پایه 280/000/000 ریال شروع شده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و حداقل ده درصد بهاء را نقدا فی المجلس و مابقی آن را حداکثر ظرف مدت سی روز ازتاریخ مزایده، به حساب سپرده دادگستری واریز نماید؛ ضمنادرصورت عدم پرداخت مابقی بهاء توسط برنده مزایده در مدت مذکور، سپرده تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شایان ذکر است متقاضیان خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت بازدید به این واحد اجرا مراجعه تا هماهنگی لازم انجام گردد .

قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری فیروزآباد

مرتضی شش بلوکی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی