مزایده یکدستگاه مخزن استیل نگهداری شیر و فراورده های لبنی تک جداره - آگهی 68993

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463421000004
تاریخ صدور:1399/02/10
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش ماهان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

دادگاه عمومی ماهان قصد دارد در پرونده کلاسه9809983410400741 ارجاعی برای بار دوم یک دستگاه مخزن استیل نگهداری شیر و  فراورده های لبنی تک جداره با ظرفیت 10تن برند دمیر چی با تمامی متعلقات در حال کار  متعلق به شرکت پیشرو فرامین واقع در جاده بهرامجرد کرمان با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ سیصدو بیست میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کسانی که قصد شرکت در مزایده فوق را دارند می توانند حد اکثر از تاریخ نشر اگهی تا روز برگزاری مزایده مورخ1399/03/07پیشنهادات خود را به دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه ماهان ارائه نمایند و مبلغ 10درصد قیمت پیشنهاد شده بعنوان ودیعه به صورت یک فقره چک تضمینی بانکی از متقاضیان اخذ می گردد و تاریخ مزایده چهار شنبه  مورخ 1399/03/07ساعت 11می باشد . مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان -شیر وانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی