مزایده پژو پارس، پژو 405، لیفتراک دوو دوسان 5 تن،دو دستگاه تیغه شاسی تریلی - آگهی 68990

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد به قائم مقامی از شرکت ورشکسته فرآورده های لبنی و بستنی می سان میبد در نظر دارد 5 دستگاه وسیله نقلیه ذیل متعلق به شرکت ورشکسته مذکور را که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و قیمت گذاری شده است از طریق مزایده و با شرایط زیر در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99.02.20 در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد واقع در یزد بلوار مدرس دادگستری کل استان یزد طبقه دوم به فروش برساند:
مشخصات 5 دستگاه وسیله نقلیه جمعا به مبلغ 5.250.000.000 ریال

ردیف نوع وسیله مدل  مبلغ
 1  پژو پارس  1386  550.000.000
 2  پژو 405  1385  400.000.000
 3  لیفتراک دوو دوسان 5 تن  2006 م  1.700.000.000
 4  دو دستگاه تیغه شاسی تریلی سه محور با برند مایان کوگل هر دستگاه به مبلغ 1.300.000.000 ریال جمعا 2.600.000.000 ریال    

ب: شرایط شرکت در مزایده :
1- فروش نقدی است.
2-  هزینه های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است ) بالمناصفه به عهده طرفین است
3- پیشنهاددهندگان باید قبلا 10 درصد قیمت پایه مزایده به مبلغ 525.000.000 ریال معادل (پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار تومان) را
به عنوان سپرده نقدی بابت اموال منقول مورد مزایده به حساب شماره 0112325354009 (شماره شبا IR960170000000112325354009) ورشکستگان یزد نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند
4- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و یا ذکر جمله مربوط به مزایده وسایط نقلیه شرکت ورشکسته فرآورده های لبنی و بستنی می سان میبد با مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99.02.20 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی یزد به نشانی یزد بلوار مدرس دادگستری کل استان یزد طبقه دوم تسلیم نمایند.
5- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
7-برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر 3 ماه به تشخیص اداره تصفیه امور ورشکستگی پس از جله مزایده ثمن معامله قیمت پیشنهادی را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قزعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100 درصد قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود .
8- - چنانچه پرداخت بها بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجرا تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت پستانکاران و ورشکسته ضبط می گردد
- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری ها، اداره ثبت - مالیات و غیره به عهده خریدار می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی