مزایده یکدستگاه کامیون کمپرسی ولو مدل 1395 - آگهی 68987

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462669600008
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

در پرونده  اجرایی  به شماره 981378  اموالی  با مشخصات ذیل از محکوم علیه آقای علیرضا کوهی به نفع محکوم له آقای اکبر بی پروا  توقیف و قیمت  آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی و بشرح زیر به مزایده گذاشته میشود:

اموال توقیفی مورد مزایده عبارت است از :

یکدستگاه کامیون  کمپرسی ولو به  پلاک انتظامی ایران78 /  221ع97 مدل 1395 ، تیپ n12 ده چرخ ، سه محور ، ساخت شرکت سایپادیزل ، به رنگ زرد ، با شماره موتور 113266 و شماره شاسی 025897 به مالکیت آقای علیرضا کوهی ، پلوس تخت و دیفرانسیل بزرگ و به اصطلاح کله تیغی میباشد ، شاسی ها از ناحیه جلو خوردگی و جوشکاری دارد ، کابین آثار تصادف قدیمی دارد ، لاستیک چرخهای دو محور عقب 40% کارایی دارند ، موتور سالم و قابل بهره برداری ، و هزینه های ترخیص از پارکینگ از روز توقیف در پارکینگ نیرو واقع در نظرآباد ، نرسیده به سیمان آبیک بعهده خریدار میباشد و با لحاظ این موضوع قیمت پایه مزایده 3.820.000.000 ریال میباشد.

اموال توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای احکام مدنی در مورخ 1399/03/07 راس ساعت 9  در  محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسید. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند،می توانند5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده ملاحظه نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را طبق مهلتی که در روز مزایده تعیین خواهد شد پرداخت نماید که مهلت مذکور از  یک ماه تجاوز نخواهد کرد. (متقاضیان خرید درروز مزایده بایستی مبلغ 10% را نقدا و یا در حساب بانک ملی بهمراه داشته باشند درغیراینصورت از شمار خریداران خارج میگردند )

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد

حسین پور

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی