مزایده چوبهای استحصالی از قطع و جمع آوری 100 اصله درخت خشک - آگهی 68985

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
شهرداری کمال شهر در نظر دارد چوبهای استحصالی از قطع و جمع آوری 100 اصله درخت خشک سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند (قطع و جمع آوری و حمل و  توزین چوبها به عهده برنده مزایده می باشد). لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مت 10روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی جهت خرید اسناد مزایده از ساعت 9 الی 14 به کرج ، کمال شهر ، بلوار شهرداری ، شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها دریافت دارند.
1- واریز سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 7.500.000  ریال به صورت نقدی  به حساب شماره 0219326211008 بانک ملی
برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
شهرداری کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیسشنهادها مختار می باشد
شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مزایده، نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ 500.000 ریال اقدام نمایند لازم به ذکر می باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد 
در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک عقد قرارداد خواهد بود 
توضیح این که به غیر از سپرده شرکت در مزایده کلیه اسناد و مدارک شرکت کنندگان نزد شهرداری باقی می ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد
مهلت خرید اسناد از مورخ 99.02.17 لغایت 99.02.27 می باشد بدیهی است پیشنهادات مزایده گران می بایست در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99.02.28 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده شود 
کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخ 99.02.30 در کمیسیون عالی معاملات  بازگشایی می گردد
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است
نوبت اول 99.02.10
نوبت دوم 99.02.17

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی