مزایده کامیون کمپرسی با تیپ بنز 2624ده چرخ مدل 1363 - آگهی 68965

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464137500016
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بستان آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت  اول)

برابر پرونده کلاسه 980878 ج م اجرائی شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن بالاست  که به پرداخت مبلغ1/751/823/511 ریال اصل خواسته و تاخیر تادیه تا اسفند 98 و مبلغ 92/437/779ریال خسارات دادرسی در حق محکوم له آقای عبداله پرتو چینی بلاغ وپرداخت مبلغ 82/177/151ریال  به نفع صندوق دولت و نیز برابرپرونده  کلاسه 980934اجرایی همین شرکت به پرداخت مبلغ 705/416/663ریال به عنوان اصل خواسته درحق محکوم له آقای علی محسن پور و مبلغ 1/000/000ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  گردیده که به لحاظ عجز محکوم له از پرداخت محکوم به خودرویی با مشخصات ذیل را جهت فروش معرفی گرده است که پس از ارزیابی با  توضیحات زیر ارائه می شود:

مشخصات خودرو

کامیون کمپرسی با تیپ بنز 2624ده چرخ مدل 1363و شماره پلاک 12ع156-55 نارنجی رنگ با نوع سوخت بنزین و ظرفیت 26 تن دارای شماره شاسی 148844639و شماره موتور 10029133و تعداد 3محور و 6 سیلندر

توضیحات:با استعلام از سامانه بیمه مرکزی خودروی فوق با 70درصد تخفیف تا تاریخ 99311از شرکت پارسیان دارای بیمه شخص ثالث و فاقد خلافی می باشد.از لحاظ فنی در حد متعارف بوده و عاج لاستیکهای دو محور عقب بیش از 60درصد می باشد و خودرو فاقد کارت هوشمند می باشد.

با عنایت به موارد بالا ومدنظر قرار دادن همه موارد خودرو فوق به مبلغ 4/000/000/000ریال معادل چهارصدمیلیون تومان بر اورد می گردد.

برابر نظر کارشناسی ارزش خودروی توقیفی به قیمت پایه ی 4/000/000/000ریال برابر چهارصدمیلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد. وپس از طی مراحل قانونی مورد مزایده در تاریخ 1399/02/28روز یکشنبه ساعت 11 از طریق مزایده  واقع در دادگستری شهرستان بستان آباد طبقه دوم واحد اجرای احکام مدنی به فروش خواهد رسید و مورد مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی  حداکثر یک ماه فرصت داده  می شود که برنده مزایده الباقی را به حساب سپرده دادگستری بستان آباد تودیع نماید و در صورتیکه برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد واریزی پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

طالبین می توانند پنج روز قبل ازمزایده از اموال فوق الذکر با هماهنگی این واحد بازدید نمایند*

رئیس واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بستان آباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی