مزایده خودرو وانت پیکان مدل 1385 - آگهی 68955

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460203000011
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو : به موجب دادنامه 1806 مورخه 1397/10/29 صادره ازشعبه 255 خانواده یک تهران به پرونده اجرایی 982571ث ج محکوم علیه صدر الدین محمدی فرزندناصر محکوم است به پرداخت تعداد214 عدد تمام سکه بابت مهریه محکوم لها ملیکا قربانی گلی جان فرزند غلامرضاومبلغ 12/000/000ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ 54/950/000 ریا ل بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به ازخودرو محکوم علیه به شماره انتظامی 167 ی 68ایران 77واقع درپارکینگ نیکان غرب  درتاریخ 1398/09/17 با شماره نامه 120 توقیف گردیده است .مشخصات  خودرو : وانت پیکان- مدل 1385 -رنگ سفید روغنی به  شماره موتور 11485009605 و شماره شاسی 14108528 ، ازنظر بدنه گلگیرهای جلو دو طرف آثاربازسازی قبلی دارد-درب جلو راست فرو رفتگی دارد-لبه انتهای اتاق درزیر سپر پوسیدگی دارد دادرای اتاق بار فلزی -میزان آج لاستیکها60درصد-سپرها وتودوزی درحدمدل است-اتاق بارفلزی مشبک ارزش خودرو 185/000/000ریال خودرو محکوم علیه کارشناسی گردیده است مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1399/03/07 را س ساعت 8الی 8/30 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبی واقع در اتوبان شهید محلاتی - خ نبرد جنوبی - خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.%

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی