مزایده واگن اسقاطی - آگهی 68953

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 99/01
سازمان : شرکت حمل و نقل ریلی رجا 
موضوع مزایده : فروش واگن اسقاطی در ایستگاه راه آهن رودشور به شرح جدول ذیل 

ردیف شماره مزایده  موضع میزان/تن سپرده شرکت در مزایده /ریال
1 99/01-1 فروش واگنهای اسقاطی خط 1 و 2 ایستگاه راه آهن رودشور 550 900.000.000
99-01-2 فروش واگنهای اسقاطی خط 7 و 8 ایستگاه راه آهن رودشور 400 700.000.000

توضیحات
1- شرکت کنندگان می توانند نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت در خصوص یک یا هردو ردیف ها اقدام نمایند
2- سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانت نامه بانکی یا یک فقره چک تضمینی بانکی در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجا باشد
مهلت دریافت و تحویل اسناد پیشنهادها : تهران ، خیابان کریم خان زند - ابتدای خیابان سنایی - شرکت حمل و نقل ریلی رجا- طبقه دوم- مدیریت تدارکات و امور قراردادها - اتاق203 واحد ساماندهی و فروش اموال مازاد 
محل و تحویل بازگشایی پیشنهادها: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش سنایی، شرکت حمل و نقل ریلی رجا- طبقه  دوم مدیریت تدارکات و امور قراردادها اتاق 203 واحد ساماندهی و فروش اموال مازاد 
مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99.02.17
مهلت ارائه پیشنهادات : تا ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخ 99.02.24
ساعت و روز تشکیل جلسه مزایده: ساعت 13:30 روز چهارشنبه 99.02.24
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ پانصد هزار ریال  برای هریک از ردیف های فوق به حساب شماره 0108884965005 با کد شناسه 173400055 نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شرکت رجا
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
شرکت حمل و نقل ریلی رجا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی