مزایده یک دستگاه خودرو  کیا اسپورتیج مدل 2010 - آگهی 68945

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467809200010
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی  مزایده  اموال منقول

  به موجب  دادنامه  شماره 9609972160500894 شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره 9709970224300425 مورخ 1397/03/21 شعبه 43 محاکم تجدید نظر استان تهران و اجرائیه  شماره 9710422160500081 مورخ 1397/04/24 صادره ازشعبه40 مجتمع  قضایی  شهید صدر    تهران مرتضی الماسی فرد  فرزند حسن  محکوم  علیه  پرونده  اجرایی    به شماره بایگانی 983393/2/ج محکوم است  به پرداخت  مبلغ 3/541/124/227ریال  از  بابت  محکوم به  ( شامل هزینه دادرسی  و هزینه کارشناسی و حق الوکاله  )  درحق  محکوم له  شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهداری کل ناجا وهمچنین پرداخت  مبلغ177/056/212ریال بابت نیم عشر اجرایی  و3/5  درصد تمبر خسارت تاخیر تادیه در حق  دولت  گردیده  که در این رابطه  یک دستگاه خودرو  کیا اسپورتیج  به  شماره انتظامی  77 ایران 659 ی 95 مدل 2010 به  رنگ نوک مدادی    متعلق  به محکوم علیه  که  درحال حاضر در پارکینگ  مینا جاده قدیم کرج کیلومتر 4  توقیف گردیده  وپس از  طی تشریفات  قانونی  وتکمیل  پرونده  مراتب به کارشناسی  جهت ارزیابی قیمت  ارجاع  که پس از  بازدید  به شرح ذیل اظهار نظر  نموده  است.

ارزیابی ونظریه کارشناسی ..خودرو سواری کیا اسپورتیج شماره شاسی 7674835 شماره موتور 9729711 چراغهای عقب شکسته درب جلو و عقب و رکاب سمت راست دارای خوردگی است که نیاز به بازسازی دارد آیینه بغل سمت راست شکسته است . با عنایت به مراتب مذکور و شرایط وسیله نقلیه موصوف قیمت پایه مزایده 2/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده که درازای  بخشی  از  محکوم به  وهزینه  های مربوط  ونیم  عشر اجرایی  پرونده  به شرح  فوق  در تاریخ1399/03/07 ساعت 10/30در دفتر  مزایده  (  اتاق مزایده )  مجتمع قضایی شهید صدر تهران به نشانی  تهران  میدان شیخ  بهایی  خیابان شیخ بهایی  شمالی خیابان 12  متری اول طبقه همکف  اتاق مزایده  مجتمع قضایی شهید صدر  ازطریق  مزایده به فروش  می رسد طالبین  میتوانند  5روز قبل ازمزایده    ازمال توقیفی  مورد بحث  در ادرس اعلام  شده  ( پارکینگ ) بازدید ودروقت مقرر درجلسه مزایده حاضرگردند.

نحوه برگزاری مزایده " 1- مزایده خودرو موصوف با مشخصات فوق الاشعار  از پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد.

2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا ویا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر ( بانک ملی ایران ) ازبرنده مزایده اخذ والباقی ان ظرف مدت حدااکثر یک ماه دریافت خواهد شد.

3- درصورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.

4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد.

مدیر شعبه 2  اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر - ابراهیمی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی