مزایده خودرو 206 tu3 مدل 1390 - آگهی 68877

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460162600003
تاریخ صدور:1399/02/09

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره سیزده شورای حل اختلاف شهر تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
در خصوص اجراییه صادره از حوزه 601 شورای حل اختلاف 12-13 تهران له خانم مینو پور زند خانوکی علیه زهرا دارابی برومند محکوم به پرداخت مبلغ56/237/500 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و و مبلغ2/500/000ریال بابت نیم عشر دولتی، حسب تقاضای محکوم له خودروی محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه 987584 مورخ 98/11/26 بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

1- مشخصات اتومبیل :

نوع : سواری-هاچ بک سیستم : پژو شماره پلاک: ایران33-939ج55 تیپ:206tu3-

مدل : 1390 رنگ سفید روغنی شماره موتور:14190062178 شماره شاسی:NAAP03ED0CJ547242

2- وضعیت اتومبیل در هنگام بازدید :از خودرو با مشخصات فوق الذکر بازدید به عمل آمد خودرو از نواحی ذیل دارای ایراد بوده به شرح ذیل اعلام می گردد:گلگیر جلو L+R تعویض، درب موتور تعویض ،بقیه قسمت ها بی رنگ می باشد وضعیت ظاهر خودرو مناسب می باشد .

3-ارزشیابی کارشناسی:

با نگرش به موارد مذکور و وضعیت و شرایط کنونی بازار خودرو من حیث قیمت پنجاه و دو میلیون تومان برآورده گردید..علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است خودروی موصوف در تاریخ 1399/3/06 روز سه شنبه از ساعت10:30 الی 11:00 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران – دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق مزایده بفروش میرسدو از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ( پنجاه و دو میلیون تومان ) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه یا پارکینگ امین سرخه حصار تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .

اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی