مزایده یکدستگاه پیکان وانت 1600 CNG مدل 1398 - آگهی 68873

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464402600001
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مراغه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

"آگهی مزایده نوبت اول"

با توجه به محکومیت آقای ارشد کریمی پرچین بلاغ به پرداخت مبلغ 1/546/505/878 ریال از بابت محکوم به  بر له آقای مختار محمد زاده سرج و مبلغ 77/325/293 ریال نیم عشر دولتی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول شهرستان مراغه جهت اجرای دادنامه 9709974149100773 این شعبه در نظر دارد جهت استیفاء محکوم به و نیم عشر دولتی  پرونده به شماره اجرایی 980359 ج/م 1  یک دستگاه پیکان وانت 1600 CNG به شماره انتظامی ایران 25-259 ب64 مدل 1398  را از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل بفروش برساند: 1) مورد مزایده عبارتست یک دستگاه پیکان وانت 1600 CNG به شماره انتظامی ایران 25-259ب 64 مدل 1389 به رنگ سفید روغنی دوگانه سوز ظرفیت ناخالص 1460 کیلو گرم ، آماده به کار، بدنه و اطاق و تودوزی سالم ، پهلوی راست وسیله رنگ امیز مجدد دارد و درب سمت راننده آثار برخورد و سایش بدون بازسازی دارد، چراغ جلو چپ شکسته و وضعیت آج لاستیک ها در حد 60% واقع در پارکینگ حق شناس مراغه می باشد. 2) قیمت پایه مورد مزایده بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ  220/000/000 ریال میباشد. 3) مزایده از قیمت پایه شروع می شود و مال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید. 4) برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقداً و فی المجلس به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نماید و مابقی را ظرف مهلت یک ماهه بپردازد. چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر مابقی بهاء را پرداخت ننماید مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق درآمد دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 5) شرکت کنندگان می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مورد مزایده بازدید نمایند. 6) مزایده در تاریخ 99/2/27 روز شنبه ساعت 10 صبح بصورت حضوری در دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مراغه برگزار خواهد شد. مدیر اجرای احکام مدنی شعبه اول مراغه - ملکی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی