مزایده 4 دستگاه پرینتر ،دستگاه حضورغیاب - آگهی 68871

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462117300012
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان اصفهان بشماره  981200مورخ 24/9/1398محکوم علیه شرکت داروگستر رازی محکوم است به پــرداخت مبلغ 215.570.620ریال به عنـــوان محکوم بـــه  در حـــق محکوم له آقای جاهد صادقیان ونیز پرداخت مبلغ 1.800.000ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح آدرس آرژنتین خیابان احمدقصیر کوچه12پلاک24شرکت دارو گستر مراجعه واز انواع اموال واقلام (مستعمل) توقیفی به شرح 1-پرینتر بمارک اپسون مدل  2190  -LQ به شماره سریال 48938تعداد1دستگاه قیمت 35/000/000ریال2- پرینتر بمارک اپسون مدل  2190  -LQ به شماره سریال 35825تعداد1دستگاه قیمت 35/000/000ریال3- پرینتر بمارک اپسون مدل  2190  -LQ به شماره سریال 51495 تعداد1دستگاه قیمت 35/000/000ریال 4-دستگاه حضورغیاب بمارک دنیای پردازش –مدل uface-202 تعداد1دستگاه قیمت12/000/000ریال 5-پرینتر بمارک اپسون مدل lq180-به شماره سریالهای 133529-100971-0985272-0098821-49649تعداد5دستگاه قیمت واحد 20/000/000ریال مجموعا 100.000.00ریال  ازمحکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به م مبلغ 217.000.00  ریال ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روزیک شنبه  مورخ  1399/2/28  از ساعت  12:30الی 12 از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی آدرس آرژنتین خیابان احمدقصیر کوچه12پلاک24شرکت دارو گستر: به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی همان روز  تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.

مدیر اجراء  نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی