مزایده دو دستگاه تسمه زن و تسمه کش صنعتی، رادیاتور جلو دو لوله آلومینیم و..... - آگهی 68870

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466142100012
تاریخ صدور:1399/02/09

شعبه صادر کننده:شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان خرمشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
مزایده اموال منقول

درراستای اجرای دادنامه به شماره 1/26/9066 صادره از اداره کار خرمشهر له عبدالباقر غداری پور علیه شرکت تعاونی مرزنشینان خوزستان که محکوم است به پرداخت 1/318/421/275 ریال در حق محکوم له ومبلغ 1/800/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، نظر به توقیف اموال از جانب محکوم له با مشخصات ذیل و با توجه به ارزیابی از طریق ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت و نظر به ابلاغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین و اجرای تشریفات مقرر،درجلسه 1399/02/21 ساعت 12/30 صبح به مزایده گذاشته میشود که مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.خریدار مکلف به پرداخت ده درصد(10%) از قیمت پیشنهادی فی المجلس پرداخت والباقی ظرف مدت یک ماه می باشد که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده در مهلت مقرر ده درصد(10%) از قیمت تودیعی ضبط می گرددو ضمنا هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار اموال است و خریدار می تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل ازتاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.((ضمناً کلیه شرکت کنندگان میبایست ضمن ثبت نام در سامانه ثنا ، ده درصد مبلغ پیشنهادی را طی چک تضمین شده در وجه اجرای احکام مدنی خرمشهر واریز نموده و سپس به همراه فیش واریزی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند ))


((مشخصات اموال))

1) 313 عدد رادیاتور جلو دو لوله آلومینیم کولر پنجره ای 18000 بی تی داخل صندوق های چوبی به مبلغ 782/500/000 ریال

2) 160 عدد رادیاتور عقب دو لوله آلومینیم کولر پنجره ای 18000 بی تی یو داخل صندوق به مبلغ 480/000/000 ریال

3) 25 عدد رادیاتور عقب چهار لوله آلومینیم کولر پنجره ای 24000 بی تی داخل صندوق های چوبی به مبلغ 82/500/000 ریال

4) دو دستگاه تسمه زن و تسمه کش صنعتی ساخت تایوان داخل کارتن مجهز به میز یک متری به مبلغ 110/000/000 ریال

5) سه عدد دستگاه وکیوم صنعتی شرکت روبین ایر با ظرفیت 142 لیتر در دقیقه در کارتن به مبلغ 100/000/000 ریال

6) شش عدد دستگاه وکیوم صنعتی شرکت روبین ایر با ظرفیت 232 لیتر در دقیقه به مبلغ 200/000/000 ریال

7) یازده دستگاه کولر پنجره ای بدون مارک فاقد کمپرسور به مبلغ 55/000/000 ریال

8) دو دستگاه کولر پنجره ای بدون مارک به همراه کمپرسور 18000 به مبلغ 18/000/000 ریال

9) سیزده دستگاه کولر پنجره ای 18000 کارکرده با مارک های او جنرال و جیسون و جنرال به مبلغ 130/000/000 ریال

10) چهار دستگاه رنگ پاش اتوماتیک شرکت nordsin power system مدل dsys08cl به مبلغ 280/000/000 ریال

11) یکدستگاه ویبره بتن ، بابلابر وینچ ف کمپکتور سیمان ، دو دستگاه میکسر بتن به مبلغ 65/000/000 ریال

12) دو دستگاه پنکه ایستاده صنعتی به مبلغ 18/000/000 ریال

13) 100 عدد فن کولر پنجره ای تعمیری و 26 عدد کمپرسور کاپلند تعمیری کولر پنجره ای کارکرده به مبلغ 120/000/000 ریال

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر- فرحانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی