مزایده دستگاه گپی بمارک ریکو، اسکنر و پرینتر،دستگاه فاکس و... - آگهی 68869

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462117200017
تاریخ صدور:1399/02/09

شعبه صادر کننده:شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

در راستای اجرای مفاد نیابت کلاسه 981199مورخ 12/8/1398 واصله از دادگستری شهرستان اصفهان له حمید نجفی و علیه شرکت دارو گستر رازی ثبتی این اجراء به کــلاسه 984210/ش1 که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 297.177.225ریال درحق محکوم له و مبلغ1.800.000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت،که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح 1-دستگاه گپی بمارک ریکو مدل-MP1-Aticio-1600Lبه شماره سریال 46836260470تعداد1دستگاه به قیمت 30/000/000ریال2-پرینترHP-لیزر جت مدلp3005به شماره سریال NSIB13750 تعداد 1دستگاه به قیمت5/000/000ریال3-اسکنر بمارک Canon-مدل LiDE110 (به شماره سریالهای 52016-45218-3298-839559-28275-50828-09916 به قیمت 27/000/000ریال4- اسکنر بمارک Canon-مدل LiDE120 تعداد2دستگاه به شماره سریال های 876779-28667 به قیمت 12/000/000ریال5-پرینترHPلیزرجت مدل P2014 به سریال 628121تعداد1دستگاه به مبلغ 5/000/000ریال6-دستگاهDVR16 کاناله بمارک سامسونگ-مدلsrp1650 D تعداد3دستگاه به قیمت6/000/000ریال7-پرینتر بمارک اپسون مدلLQ2190-بسریال026931تعداد1دستگاه به قیمت 35/000/000ریال8- پرینتر بمارک اپسون مدلLQ2190-بسریال052855تعداد1دستگاه به قیمت 35/000/000ریال-9 پرینتر بمارک اپسون مدلLQ2190-بسریال100980تعداد1دستگاه به قیمت 35/000/000ریال 10-دستگاه فاکس بمارک پاناسونیک درمدل KX-FT987تعداددو دستگاه به قیمت 6/000/000ریال 11- دستگاه فاکس بمارک پاناسونیک درمدل KX-FT937تعداد1 دستگاه به قیمت 3/000/000ریال 12- دستگاه فاکس بمارک پاناسونیک درمدل KX-FT933تعدادا دستگاه به قیمت 3/000/000ریال 13- دستگاه فاکس بمارک پاناسونیک درمدل KX-FC255تعدادا دستگاه به قیمت 3/000/000ریال از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ 205/000/000ریال (دویست وپنج میلیون ریال) ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ 28/02/1399 از ساعت 12:30 الی 13 از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : آدرس : تهران، خیابان احمدقصیر کوچه 12 پلاک 24 فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی همان روز تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.

مدیراجرا نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی