مزایده یک دستگاه کوره 9 متری پخت گرانول - آگهی 68852

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467415000003
تاریخ صدور:1399/02/08
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده نوبت دوم

به موجب پرونده کلاسه 960060اجرای احکام شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له : خانم مرضیه شکری  تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه :مسعود رشیدی که نوع ومشخصات اموال مورد مزایده بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ101/991/486ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه ها در در حق محکوم له : مرضیه شکری  و مبلغ 3/985/000بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت از طریق اگهی مزایره وانتشاراگهی در یکی از روزنامه های محلی استان کهگیلویه وبویراحمد رانموده به همین سبب در مورخ1399/02/28 از ساعت 10الی 11 در محل شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده بر گزار خواهد شد قیمتی که مزایده از ان شروع می شود بر اساس نظر یه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/100/000/000 ریال بوده وبرنده مزایده کسی است که بالا ترین قیمت را پیشنهاد دهد وده درصد قیمت اموال را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد وبقیه بهای اموال را ظرف سی رو ز پس از انجام مزایده پرداخت نماید ودر صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این اگهی نوبت دوم می باشد ونوع ومشخصات وادرس وقیمت مال به شرح ذیل می باشد:  یک دستگاه کوره 9 متری پخت گرانول  به قطر تونل 1/2متر همراه با مشعل به صورت نو به مبلغ 1/100/000/000ریال ارزیابی می گردد

ایوب انصاری - مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یاسوج

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی