مزایده یکدستگاه حلاجی رایز - آگهی 68849

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466880200006
تاریخ صدور:1399/02/08
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان(مجتمع قضائی شماره 1)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی  شعبه2اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در  خصوص  پرونده کلاسه980837 له مهدی شاه ابادی علیه حمید خواجه مبنی  بر  مطالبه  مبلغ 713/210/897ریال  بابت  محکوم به  و  هزینه های  اجرایی  و  حق الاجرای  دولتی  در تاریخ27  /  02/ 1399 ساعت 10/30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه  زیر زمین اتاق 18  جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان جاده نایین جنب پایانه باربری شرق اصفهان  جاده جلادران نبش فلکه جلادران پلاک 8 کارگاه بافندگی نزد حافظ اموال    مراجعه و از اموال بازدید و ودر روز مزایده  با همراه داشتن 10 درصد بها  با واریز به حساب سپرده دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند . ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده  قبض واریزی 10 درصد قیمت پایه به شناسه: 934108100100019809980350600021به مبلغ :89/000/000ریال به حساب سپرده دادگستری را به همراه داشته باشند پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .  تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت  وهزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد ومابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                            لیست اموال مورد مزایده

دستگاه معرفی شده یک دستگاه حلاجی رایز دو بمبای که برای حلاجی و تصفیه ضایعات و الیاف و ساخت کارگاه متفرقه بدون پلاک و مشخصاتد فنی دارای یک عدد الکترو موتور اصلی ساخت چین و پلاک ان الکترو موتور نا خوانا می باشد ولی با توجه به ابعاد ان حدود 30 اسب بخار توان دارد و یک عدد الکترو موتور گیریبکس دور متغیر از نوع الکترووریتور با توان 0/75 کیلو وات و نیز دارای تابلو برق و کلید فرمان و ارزش ان به همراه نتعلقات ذکر شده 890/000/000 ریال بر اورد میگردد.

                                                                دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی