مزایده یخچال صنعتی،یخچال تک درب،کامپیوتر سامسونگ،ترازوی  دیجیتال و... - آگهی 68848

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461980100027
تاریخ صدور:1399/02/08
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چالوس
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در پرونده کلاسه  980976/ اجرایی  برابر  اجرائیه صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان چالوس  آقای حسن خزائی کوهپر محکوم است به پرداخت مبلغ 499400000 ریال بابت اصل خواسته  وخسارت تاخیر  تادیه  از زمان سر رسید چک تا زمان اجرا  ونیز پرداخت  مبلغ 31294200 ریال بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی  وحق الوکاله وکیل  در حق محکوم له میر عابدین حسینی مطلق  با وکالت  رمضانعلی  مجیدی و پرداخت نیم عشر  به مبلغ 24970000 ریال در حق دولت؛با توجه به معرفی مال از ناحیه  وکیل محکوم  له تعدادی لوازم مغازه  که درقبال مبلغ فوق الاشعار توقیف گردیده و  کارشناس منتخب از اموال  بازدید وگزارش به شرح زیر ارائه نموده است:

  اموال واثاثیه منقول مورد  کارشناسی  در مغازه  به نشانی  چالوس- خیابان فرهنگ- اشکاردشت مغازه آقای حسن  خزایی کوهپر  که همگی آنها  خریداری از سالهای قبل می باشند  که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرند

صورت برداری  از اموال واثاثیه  منقول  برابر  استماع اظهارات  محکوم له  محکوم علیه  و وکیل پرونده وصورت جلسه توقیفی  مورخه98/10/18  نیروی  انتظامی تهیه وتنظیم گردید.

مبنای  ارزیابی در خصوص  ارزش وقیمت کالاها  کمییت  کیفیت  قیمت کالا در عرف  بازار  هزینه  استهلاک برای مدت استفاده  تورم وشرایط  اقتصادی روز  محاسبه گردید.

1- یخچال صنعتی شش درب مارک پدیده البرز شش طبقه 45000000 ریال

2-یخچال تک  درب  شش طبقه مارک فروتلند 26000000 ریال

3- یخچال تک درب  مارک پپسی  شش طبقه 28000000 ریال

4- یخچال فریزر صندوق بستنی  مارک میهن دو درب 22000000 ریال

5-کامپیوتر سامسونگ با  کیس و مونیتور 34000000 ریال

6- ترازوی  دیجیتال مارک صدر 9500000 ریال

قیمت کل  اموال واثاثیه  به تعداد  شش قلم  به مبلغ 164500000 ریال  به عبارت شانزده  میلیون  وچهار صد وپنجاه هزار تومان  برآورد واعلام قیمت می گردد که در روز شنبه  مورخه 99/02/27 ساعت 10 الی 12

در دفتر اجرای احکام مدنی  دادگستری چالوس از طریق مزایده  در قبال مبلغ 1143527238 ریال اصل خواسته با تاخیر  ومبلغ 24970000 ریال  نیم عشر به بفروش خواهد رسید طالبین می توانند  در موعد مقرر در دفتر اجرای احکام مدنی  حاضر تادر مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه بالاترین قینت را خریدار باشند واگذار خواهد شد بهای مزایده برابر ماده 129ق اجرای احکام مدنی ده درصد نقدا و مابقی حداکثر ظرف یکماه دریافت میگردد ضمنآطالبین میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده در این اجرا حاضر تا ترتیب باز دید از مورد مزایده داده شود ضمنآ چنانچه روز مزایده به هر دلیل تعطیل رسمی اعلام گردد روز بعد روز مزایده خواهد بود/.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چالوس-پور مرادی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی