مزایده خمیر پهن کن ،میکسر مارک سپهر ،هسته گیراتوماتیک و... - آگهی 68846

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463463000013
تاریخ صدور:1399/02/31
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه 970898شعبه اول اجرای احکام کرمان اموال زیر1-خمیر پهن کن سه متری 3فاز مارک کارگاه صنعتی عسکری فاقد سریال 1دستگاه بمبلغ75/000/000ریال 2- خمیر پهن کن سه متری 3فازباز شده نو مارک کارگاه صنعتی عسکری فاقد سریال 1دستگاه مبلغ90/000/000ریال3-میکسر مارک سپهر کار تک فاز با پاتیل 50لیتری استیل 2دستگاه 210/000/000ریال 4-میکسر مارک اصفهان صنعتی نوین سه فاز با پاتیل 50لیتری استیل 1دستگاه بمبلغ90/000/000ریال5-میکسر مارک محصولات صنعتی فولادکار تک فاز با پاتیل 50لیتری استیل 1دستگاه بمبلغ70/000/000ریال6-آلمانی زن اتوکاتیک سه فاز مارک گروه صنعتی مروارید سپاهان فاقد  دیس و قالب1دستگاه170/000/000ریال7-داغ زن اتوماتیک سه فاز صنایع مهر پخت سپاهان با مشعل 2شیر 1دستگاه بمبلغ40/000/000ریال 8-هسته گیراتوماتیک خرما مارک گروه صنعتی البرز رفسنجان (عسکری)سه فاز2غلطک چرخ دار  40سانت بدنه استیل بمبلغ30/000/000ریال  متعلق به آقای امیر رنجبرکه توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش775/000/000 ریال ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند 0جلسه مزایده برای روزسه شنبه مورخ99/03/20 ساعت9 صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده ازاموال مذکور واقع در کرمان-خیابان هزار ویکشب جنوبی-روبروی کوچه8-کارگاه شیرینی پزی حمید بازدید نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی کرمان ویا با اخذ شناسه از واحد مزایده جهت واریز به حساب سپرده دادگستری اقدام نمایند و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت در بسته  تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان(واحد مزایده) تحویل نمایند.فروش از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی