مزایده مونیتورplanarl400 ، سوئیچ شبکه ، کابل شبکه،سوئیچ سکر  و.... - آگهی 68845

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467893300005
تاریخ صدور:1399/02/08
شعبه صادر کننده:شعبه 33 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مشهد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده                     

به موجب پرونده اجرائی کلاسه شماره فوق صادره از حوزه شماره 178 شورای حل اختلاف مشهد محکوم علیه آقای/خانم شرکت سینا بهداشت جم جمعأ به پرداخت مبلغ 258/511/555 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای/خانم حسین قاسمی بانضمام  ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 99/2/30 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف مشهد واقع در بین قرنی 22 و 24 مجتمع 3 اجرا از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنأ حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:  1. مونیتورplanarl400 از نوع چینی به مبلغ 1/300/000 ریال  2. مرکز سانترال panasonicژاپنی 16 خط مدل  -tembzy  1/500/000 ریال 3. مودمadsl دو دستگاه تایوانیdpnct جمعا به مبلغ 800/00 ریال  4. اعلام سرقتciassic همراه با ماساژول تلفن کننده 4/000/000 ریال  5. سوئیچ شبکه + bpor 3/500/000 ریال  6.keyboard یک دستگاه 120/000/000 ریال  7. سوئیچ سکر 2yttl296. 4/000/0000 ریال  8. سوئیچ miroti-abbou 6/000/000  ریال 9. تابلو rak شبکه  9/000/000 ریال 10.  upsبا ظرفیت tkv8 30/000/000 ریال 11. سرور serrer 20/000/000 ریال  12. سوئیچ2yport با سریال 19000160 55m3f310  2/500/000 ریال 13. کابل شبکه code  legrand    بریده شده و فله ای حدود یکصد متر جمعا 500/000 ریال 14. جمعا به مبلغ 96/720/000 ریال طبق نظریه کارشناسی میباشد.                                                                                                 

   دادورز اجرای احکام  شعبه 33 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مشهد - 

زهره چوپان گروه استان خراسان رضوی - مشهد - بلوار شهید قره نی - بین قره نی 24-22

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی