مزایده واگذاری تفکیک زباله و جمع آوری پسماندهای خشک - آگهی 68844

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدید آگهی مزایده شماره 26/5264 
شهرداری اندیمشک در نظر دارد جهت تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک محدوده شهر اندیمشک را با قیمت پیشنهادی به شرکتهای واجد شرایط از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید. 
- سایر شرایط در متن قرارداد تنظیمی درج خواهد شد 
عنوان: تفکیک، جمع آوری و انتقال پسماندهای خشک از مبدا به خارج از محدوده شهر 
قیمت پیشنهادی از قرار هر ماه 500.000.000 ریال 
متقاضیان می بایست 5 درصد از کل مبلغ برآورد 6.000.000.000 ریال که معادل 300.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت وجه نقد به حساب شماره 21134387031973 شهرداری اندیمشک نزد بانک انصار واریز و فیش مربوطه یا ضمانتنامه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99.5.21 به همراه قیمت پیشنهادی خود به امور قراردادهای شهرداری اندیمشک نمانید 
- متقاضیان می توانند نسبت به تحویل فیش 5 درصد سپرده واریزی با ضمانتنامه در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند. 
- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادات : متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ 99.5.12  لغایت روز سه شنبه 99.5.21 به امور قراردادها شهرداری اندیمشک جهت دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمایند. 
- بازگشایی و خواندن پاکتهای پیشنهادی روز چهارشنبه مورخ 99.5.22 راس ساعت 10 صبح در شهرداری مرکزی می باشد 
- برندگان اول و دوم و سوم مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
- متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال به حساب 217112217009 شهرداری اندیمشک نزد بانک ملی واریز نماید
- بدیهی است شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . به پیشنهادهای مخدوش، فاقد مدارک لازم و مبهم ترتیب اثر داده نخواهدشد. سایر اطلاعات و جزئیات و شرایط مربوط به مزایده در استعلام امضا نموده و در پاکت لاک و مهر شده تحویل نمایند 
امور قراردادها ـ شهرداری اندیمشک

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی