مزایده کامپیوتر شامل کیس و پرینتر لیزری ،میز اداری کنفرانسی و... - آگهی 68840

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466880700006
تاریخ صدور:1399/02/08

شعبه صادر کننده:شعبه هفتم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شماره 2)

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی شعبه 7اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کلاسه 981818ج/7له مهدیه شمس علیه مشاور چکاب ازما مبنی بر مطالبه مبلغ 271/875/901ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ 27 / 02 / 1399 ساعت 11/30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیر زمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان خ بزرگمهر چهار راه نور باران کوچه شهید مسائلی پلاک 6نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید و ودر روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند . ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده قبض واریزی 10 درصد قیمت پایه به شناسه: 990108100100019809980361402355به مبلغ : 27/700/000ریال به حساب سپرده دادگستری را به همراه داشته باشند پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود . تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت وهزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد ومابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لیست اموال مورد مزایده

1- پرینتر لیزری اچ پی مستعمل یک دستگاه 11/000/000 ریال 2- میز اداری کنفرانسی یک دستگاه 15/000/000 ریال 3-صندلی اداری چرخ دار چهار دستگاه 6/000/000 ریال 4-کامپیوتر شامل کیس شبکه و سرور و اینترنت و مانیتورهای ال جی و متعلقات 15 دستگاه 245/000/000 ریال .

در نتیجه قیمت پایه برای 4 قلم اموال منقول به مبلغ 277/000/000 ریال ارزیابی میگردد.

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی