مزایده اتوبوس شهری سیستم شهاب میدل باس مدل 1388 - آگهی 68823

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده کتبی وسائط نقلیه
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در نظر دارد طبق مجوزهای اخذ شده یک مرحله مزایده کتبی به شرح ذیل برگزار نماید. 

نوع خودرو مدل رنگ ظرفیت مبلغ سپرده شرکت در مزایده
اتوبوس شهری سیستم شهاب میدل باس 1388 آبی روغنی 1+28 100.000.000 ریال

موتورخاموش، فاقد بیمه نامه شخص ثالث، بدنه اتوبوس سالم، شیشه ها سالم، آیینه ها سالم، چراغ ها سالم، لاستیک 75%
قابل توجه: کل مبلغ به صورت نقدی دریافت می گردد و قابل تهاتر نمی باشد
1- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به شماره حساب 0108441288000 به نام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نزد بانک ملی ایران واریز نموده فیش واریزی یا معادل رقم مذکور، ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه یا اوراق مشارکت بی نام یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت ب قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت ج قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99.02.20 از طریق اداره پست تحویل دبیرخانه سازمان به آدرس میدان فلسطین، بلوار فلسطین ساختمان یادمان عین القضات طبقه اول نمایند .
2. عواید حاصله از مزایده صرفا جهت تامین مالی سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری بوده و مطالبات متقاضیان و پیمانکارانی که به هر نحوی از سازمان طلبکار میباشند در صورت برنده شدن قابل تهاتر نمی باشد 
3- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد 
4- سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد بود 
5- شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند 
6- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
7- پیشنهادات رسیده در روز یک شنبه مورخ 99.02.21 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت 
8- در صورت انصراف نفر اول از انعقاد قرارداد مبلغ سپرده به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم عقد قرارداد میگردد 
9- کلیه هزینه ها اعم از درج آگهی، کارشناسی، مالیات و نقل و انتقال خودرو در دفترخانه و تعویض پلاک به عهده خریدار خواهد بود 
10. مبلغ کارشناسی 1.400.000.000 ریال می باشد 
متقاضیان جهت بازدید از خودرو در ساعات اداری به خیابان مهدیه، خیابان بهنامجو، معاونت ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان مراجعه نمایند 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی